I Miejski Konkurs Fotograficzny “Fantastyczny Szczecin”

Print Friendly, PDF & Email

Pałac Młodzieży. Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, serdecznie zaprasza do udziału w I Miejskim KOnkursie Fotograficznym pt. “Fantastyczny Szczecin”, który organizowany jest w ramach projektu Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny.

MIEJSCE KONKURSU, ADRESACI:

Konkurs   jest  organizowany  w  siedzibie   Pałacu  Młodzieży –  PCE,  al.  Piastów  7, 70 – 327 Szczecin.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci,  uczestnicy zajęć domów kultury i innych placówek wychowawczo – oświatowych oraz  osoby dorosłe
do  25  roku  życia.

CELE KONKURSU:

 Konkurs realizowany jest w ramach projektu Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny.

Celami konkursu są:

– rejestracja obrazów ludzi / człowieka (w odpowiednim kostiumie, makijażu etc.) na tle   charakterystycznych lub mniej znanych miejsc Miasta Szczecin,

– uwrażliwienie na piękno Miasta Szczecin,

– rozwijanie wśród uczestników konkursu umiejętności obserwacji, dokumentowania, interpretacji,   a także kształtowanie wyobraźni i kreatywności,

– rozbudzanie wrażliwości,

– prezentacja  i  popularyzacja   twórczości   fotograficznej    wśród   dzieci, młodzieży  oraz   osób   dorosłych,

– wymiana doświadczeń fotograficznych, metodycznych i estetycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1.  Każdy  uczestnik  może  zgłosić  na  konkurs  2  fotografie o  wymiarach  min. 20 x 30, max. 40 x 60.

2.  Dopuszcza  się   nadesłanie   prac  fotograficznych   tylko  własnego  autorstwa.   Uczestnicy  konkursu

     ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  naruszenie  praw osób  trzecich. Nadesłane  prace  nie mogą być  już wcześniej publikowane.

3.  Tematem przewodnim fotografii jest Fantastyczny Szczecin.

Przez termin „fantastyczny” należy rozumieć taki sposób konstruowania świata przedstawionego na zdjęciu, który nie odpowiada rzeczywistości. Fantastyka przejawia się we wprowadzaniu elementów cudowności, irracjonalizmie, konstruowaniu nierzeczywistych postaci, takich jak duchy, zjawy, gnomy.

 4. Dopuszcza  się  korektę  polepszającą  jakość  zdjęć :   wyostrzanie,   kontrast,  nasycenie,  rozjaśnienie   oraz  konwersję  zdjęć  kolorowych  do czarno – białych lub  sepii.

 5. Na  odwrocie  każdej  pracy   należy   podać:  imię  i  nazwisko  autora,  szkołę  /  uczelnię,   instytucję,  tytuł  pracy  oraz  wiek  autora.

 6. Fotografie   należy  nadesłać   na   konkurs   jako  przesyłkę   pocztową  lub  dostarczyć   osobiście   do  siedziby  Organizatora  na  adres:

Dział Organizacyjny

Pałac Młodzieży – PCE

al. Piastów 7

70-327 Szczecin

z dopiskiem „Fantastyczny Szczecin”

 7.  Do   pracy   niezbędne   jest    dołączenie   wypełnionego  i   podpisanego   Oświadczenia,   którego   treść   jest  nieodłącznym  elementem  niniejszego  Regulaminu.   Załącznik  nr  1  lub  2.

 8.  Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu fotografii.

OCENA:

Organizator powoła profesjonalne jury, które dokona oceny nadesłanych fotografii i przyzna autorom  zdjęć nagrody oraz wyróżnienia.  Zdjęcia będą oceniane na podstawie zgodności z tematem, wartości artystycznych, jakości wykonania i pomysłowości autora.

NAGRODY:

Jury przyzna autorom fotografii trzy nagrody rzeczowe w każdej kategorii wiekowej (szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, dorośli) oraz wyróżnienia.

TERMINARZ:

  • Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 06.03.2017r. (decyduje data stempla pocztowego).
  • Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Pałacowego
    Uniwersytetu   Fantastycznego   
    dnia  1  kwietnia 2017 r.  w   Pałacu   Młodzieży  –  PCE
    w   Szczecinie
  • Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 01.04.2017 r.  do 19.05.2017 r.  w siedzibie Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.

DANE OSOBOWE:

Pałac  Młodzieży – Pomorskie  Centrum  Edukacji  jest  administratorem  danych  osobowych przetwarzanych
w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu organizowanego na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie będą przez niego przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2005r. poz. 2135 z późn.zm.) i w celu realizacji konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, wręczenia nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane , gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, udostępnionych przez uczestnika konkursu w dowolnym momencie trwania konkursu aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez uczestnika i powoduje wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie.

UWAGI KOŃCOWE:

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność dostarczenia przesyłek i inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na prawidłowe dostarczenie prac związanych z konkursem.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
O zmianach treści Regulaminu Organizator powiadomi poprzez ogłoszenie nowego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl z podaniem daty rozpoczęcia jego obowiązywania.

Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
Zapisz się przez maila
(Czytano 61 razy)
Avatar photo
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.