Konkurs fotograficzny „SLEEVEFACE W BIBLIOTECE”

Print Friendly, PDF & Email

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, ul. Dworcowa 6, 78-540 Kalisz Pomorski
2. Celem konkursu jest szeroko pojęta promocja czytelnictwa i książki, zachęcenie mieszkańców miasta i gminy do czytania oraz korzystania z zasobów biblioteki, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, zachęcenie do twórczej aktywności oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności, upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, promocja M-GOK i Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym.
3. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny. W konkursie może brać udział każdy zainteresowany, z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej oraz ich najbliższych rodzin.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. Osoby do lat 16-stu mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Przepisy dotyczące prac

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęć zgodnie z założeniami techniki „sleeveface”, która polega na fotografii osoby z zasłoniętą przez okładkę książki (płyty lub czasopisma) częścią ciała, lub inaczej wkomponowanie książki/płyty/czasopisma w adekwatne do jej okładki otoczenie. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące kreatywne połączenie fotografowanej osoby z postacią i tłem z okładki. Wybór okładki do fotografii jest dowolny, a tło zależy od inwencji autora i interpretacji tytułu fotografowanej książki, płyty lub czasopisma.
2. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość fotografii. Zdjęcia nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
3. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria:
– zgodność z tematem
– oryginalność
– twórcze podejście do tematu
– walory artystyczno-wizualne
– jakość techniczna pracy
– dokładność dopasowania okładki do postaci.
4. Na konkurs należy przesłać zdjęcia czarno-białe lub kolorowe w postaci cyfrowej na adres mediateka.kaliszpom@wp.pl, lub dostarczyć na nośniku cyfrowym (płyta CD, pendrive) do czytelni internetowej Biblioteki Publicznej. Zdjęcia powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcia mogą być poddane obróbce w programach graficznych. Nie zezwala się stosowania fotomontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.
5. Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie lub przesłanie zdjęcia (zdjęć) wraz z kartą zgłoszenia do konkursu i oświadczeniami, do czytelni internetowej Biblioteki Publicznej, ul. Wolności 31, 78-540 Kalisz Pomorski, mediateka.kaliszpom@wp.pl
6. Zdjęcia bez karty zgłoszenia i załączonych oświadczeń nie będą brały udziału w konkursie.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii do organizacji pokonkursowej wystawy oraz w innych celach promocyjnych M-GOK.
8. Uczestnik konkursu składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza że:
a. posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania
b. przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w tym w szczególnym zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotnienia i wprowadzania do obrotu.
c. zdjęcia przesłane na konkurs mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych konkursach.
9. Organizator oświadcza, że złożone na konkurs prace nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych, sprzecznych z ideą konkursu.

Terminarz

1. Konkurs będzie trwał od 17.10.2018 roku do 15.01.2019 roku.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie (decyduje data złożenia w siedzibie Organizatora – czytelnia internetowa Biblioteki Publicznej)
3. Oceny zdjęć i wyboru nagrodzonych i wyróżnionych dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się w styczniu 2019 roku. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w styczniu podczas obchodów jubileuszu Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim. Laureaci otrzymają stosowne zaproszenia.
5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo zaraz po ogłoszeniu wyników.
6. Wyniki konkursu zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki Publicznej oraz innych stronach lokalnych.


Nagrody i wyróżnienia

1. Autorom zwycięskich fotografii zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
2. Komisja ma także prawo przyznania wyróżnień, za które zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
3. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania którejś z nagród w konkursie.

Ochrona i zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim jako Administrator danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/32 z dn. 4.5.2016 r.) jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych uczestników w celu zgodnym z Regulaminem włącznie wtedy, gdy uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę. Zgodę za uczestników do lat 16 wyrażają rodzice/opiekunowie prawni. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji powyższych usług.
2. W celu właściwej realizacji usług, a przede wszystkim w celu właściwej weryfikacji tożsamości uczestnika, Administrator pozyska dane osobowe w niezbędnym do tego celu zakresie.
2.1. Dane osobowe uczestników:
 imiona i nazwiska,
 adres zameldowania,
 adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 telefon,
2.2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych:
 Imiona i nazwiska,
3. Administrator może udostępniać dane osobowe uczestników jedynie
podmiotom uprawnionym w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
4. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe uczestników są wszelkie podmioty zobowiązane umową cywilno-prawną do przetwarzania danych osobowych uczestników w imieniu Administratora.
5. Dane osobowe uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim przez okres niezbędny do realizacji celów.
6. Uczestnikom powyżej 16 r.ż. lub opiekunom prawnym uczestników poniżej 16 lat przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych lub danych osobowych podopiecznych, prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do usunięcia danych (tj. prawo do bycia zapomnianym).
7. Administrator ma prawo do wykorzystania danych uczestnika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator powiadomi uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania i wszelkich konsekwencjach wynikających z takich działań.
8. Uczestnikowi, a w przypadku uczestnika do lat 16 jego rodzicom/opiekunom prawnym, przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje, a także regulamin konkursu i karty zgłoszeń można uzyskać w czytelni internetowej Biblioteki Publicznej, ul. Wolności 31, 78-540 Kalisz Pomorski lub pobrać ze strony internetowej www.kalisz-pom.pl
2. Zwycięskie zdjęcia zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w siedzibie biblioteki oraz opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, a także w lokalnych mediach „Głos Koszaliński”, „Wirówka”, „Pojezierze Drawskie”, „Echa znad Drawy i Gwdy”, w serwisach internetowych: www.kaliszpom.pl, www.kultura-kaliszpom.com, www.kalisz-pom.pl, www.dsi.net.pl oraz na fanpage’ach: @kalisznews, @bibliotekapublicznakaliszpomorski, @osrodekkulturykaliszpomorski.
3. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do uczestnictwa

Oświadczenie

Sleeveface w bibliotece – karta zgłoszenia

Sleeveface w bibliotece – regulamin

Twitter
Visit Us
Follow Me
RSS
Zapisz się przez maila
(Czytano 628 razy)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.