Szanowni Instruktorzy, Opiekunowie amatorskich zespołów teatralnych i Ty, młody człowieku, który lubisz poszukiwać, dociekać, kreować i występować!
Smak – jeden z podstawowych zmysłów dostępnych organizmom, służący do chemicznej analizy składu pokarmu. Tyle definicja. Znamy smak słodki, gorzki, kwaśny,
wykwintny. Można go poczuć, dodać, kosztować, odnaleźć, zachować. Może kojarzyć się ze sztuką (artystyczny, estetyczny, literacki), z miłością albo zemstą, z podróżą, jedzeniem,
wystrojem mieszkania, z roślinami i powietrzem. Można jeść ze smakiem albo być go pozbawionym. Właściwie łączy się ze wszystkimi dziedzinami życia. A czy kiedyś
zastanawialiście się, jaki smak ma życie i świat, w którym żyjemy? Jeżeli nie, to teraz będziecie mieli okazję zastanowić się nad odpowiedzią na to pytanie? Odpowiedź musicie przekazać
w treści i w wybranej formie spektaklu (komedia, dramat, teatr tańca, teatr poezji itp., itd.), w różnych odcieniach uczuciowych. Możecie wykorzystać różne style i różnych twórców.
Możecie sięgnąć po teksty prześmiewcze, dramatyczne, fantastyczne znanych lub nieznanych autorów. A może pokusicie się o napisanie własnego, oryginalnego scenariusza, tak jak często
czynią to uczestnicy naszego przeglądu.

Mówiąc o smaku, nie sposób w Roku Herberta pominąć tego niezwykłego poetę, któremu był poświęcony III OPMFT 2008 („Rekonstrukcja Poety”). Proponujemy sięgnięcie do jego
twórczości. Być może dramaty/proza/wiersze ( w tym „Kwestia smaku”) zachęci Was do innego spojrzenia na tegoroczny temat naszego przeglądu.
Okazją do konfrontacji opinii na temat smaków świata będzie zbliżające się wielkimi krokami kolejne, późnojesienne spotkanie amatorskich zespołów teatralnych i monodramistów
Organizatorzy, czyli Wejherowskie Centrum Kultury i I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, nie bacząc na humory pogody, kłopoty finansowe, wybory
samorządowe i inne wydarzenia, pełni entuzjazmu oraz wiary w sens teatralnych działań, zapraszają na XIII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka
(OPMFT „Luterek”), który odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2018 r. w Filharmonii Kaszubskiej.

Oczywiście, postaramy się, by „13” spotkanie, szczególnie to piątkowe, nie kojarzyło się z pechem , wszak już Marek Aureliusz zauważył, że Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Aby odegnać pecha, w tym roku każdy uczestnik powinien znać tekst piosenki Trzynastego Janusza Kondratowicza. „Trzynastego wszystko zdarzyć się może.

Trzynastego świat w różowym kolorze”- śpiewała Katarzyna Sobczyk, dlatego będziemy zaklinać rzeczywistość, odczarowywać tę cyfrę. Wzorem lat ubiegłych na interpretacji tego
utworu zbudujemy mini spektakl, rodem z teatru muzycznego, który będzie powstawać podczas warsztatów prowadzonych pierwszego i drugiego dnia przeglądu (stąd konieczność
Waszej obecności podczas wszystkich prezentacji i warsztatów). Staramy się co roku organizować warsztaty ćwiczące różne umiejętności. W tym roku stawiamy ponownie na ćwiczenie
głosu i wykorzystanie Waszych zdolności teatralnych i wokalnych. Nie, nie mówcie, że nie potraficie śpiewać lub prowadzić melorecytacji. Starannie dobrani Mistrzowie wykażą, że „Śpiewać każdy może” i nieważne, jaki będzie efekt, skoro „nie o to chodzi, jak co komu wychodzi”. Wam na pewno i tak wyjdzie coś wspaniałego, o czym przekonaliśmy się na koncercie finałowym w zeszłym roku. Mamy nadzieję, że taka forma warsztatów oraz prezentacje konkursowe nakłonią Was do spędzenia trzech dni w naszym otwartym na ludzi kochających teatr grodzie Wejhera.
„Luterkowy” plan działania prawie niezmienny od lat, ale z pewnymi modyfikacjami.

W czasie uroczystej inauguracji Prezydent Miasta i Starosta Powiatu przekażą Wam na trzy dni insygnia swej władzy. Następnie zostanie odczytany „Kodeks Ludzi Teatralnie Zakręconych”,
co pociągnie za sobą konieczność złożenia pewnej przysięgi. Po miłym przywitaniu zaprosimy na dwudniowe konkursowe prezentacje i warsztaty. W czasie przerw będziecie mogli zobaczyć wystawę zdjęć wykonanych w czasie prezentacji konkursowych, wymienić opinie na temat obejrzanych spektakli, zaprzyjaźnić się, pozyskać adresy świeżo poznanych aktorów, wziąć udział
w spotkaniu integracyjnym. W piątek i sobotę poczytacie festiwalową gazetkę „Świt”, którą i Wy będziecie mogli redagować wraz ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego, uczniami I Liceum
Ogólnokształcące im. K  Regulamin XIII OPMFT „Luterek”

Organizatorzy:

 • Wejherowskie Centrum Kultury
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
  Patronat honorowy:
 • Prezydent Miasta Wejherowa
 • Starosta Powiatu Wejherowskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej
 • Instytucje współfinansujące XIII OPMFT:
 • Starostwo Powiatu Wejherowskiego, Rada Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów Liceum
  Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
  Patronat medialny:
 • Wejherowo.pl, Gazeta Świętojańska, Radio Norda, Tuba Wejherowa, Wejherowo24.info, Telewizja
  TTM, Puls Wejherowa, Nadmorski 24.pl, Vega Invest, Telewizja Kablowa Chopin, Ekspress Powiatu
  Wejherowskiego.
  Cele OPMFT:
  1. Kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań teatralnych w Wejherowie.
  2. Zachowanie tradycji teatralnego ruchu amatorskiego zapoczątkowanego przez prof. A. Luterka.
  3. Zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania wartościowych tekstów literackich, które mogą stać
  się punktem wyjścia do napisania własnego scenariusza spektaklu.
  4. Popularyzowanie amatorskich zespołów teatralnych.
  5. Umożliwienie zaprezentowania spektaklu przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury.
  6. Zdobywanie i poszerzanie umiejętności gry aktorskiej.
  Warunki uczestnictwa:
  1. Przegląd obejmuje dwie kategorie: teatr jednego aktora i grupa teatralna.
  2. W przeglądzie może wziąć udział młodzież ucząca się od 13 do 26 roku życia
  3. W przeglądzie mogą uczestniczyć osoby i zespoły uprawiające różne formy dramatyczne,
  działające w szkołach, placówkach oświaty i kultury, w stowarzyszeniach oraz niezależne grupy
  teatralne.
  4. Czas trwania prezentacji: do 30 minut, ale nie krótszy, niż 15 minut. Wykonawcy przekraczający
  podany czas nie będą podlegać ocenie jurorów.
  5. Do dnia 20.10.2018 r. zespoły i monodramiści zainteresowani udziałem w XIII OPMFT przesyłają
  pocztą elektroniczną (na adres: promocja@wck.org.pl), bądź tradycyjną (na adres: Wejherowskie
  Centrum Kultury, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 255, z dopiskiem XII OPMFT „Luterek”):
  a) kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), wraz z odręcznym
  podpisem dyrektora placówki delegującej i opiekuna lub uczestnika oraz krótkim
  opisem aktora lub zespołu. Nie będą przyjmowanie zgłoszenia drogą telefoniczną lub
  faxem,
  b) Uwaga nowość! nagranie spektaklu lub jego próby (płyta CD lub DVD),
  c) zgodę na publikację wizerunku i na przetwarzanie danych osobowych opiekuna lub
  uczestnika podpisującego kartę zgłoszenia, a w przypadku zespołu dodatkowo
  powyższe zgody podpisane przez każdego z jego członków. W przypadku, gdy
  uczestnik, członek zespołu jest osobą niepełnoletnią, zgoda powinna zostać podpisana
  przez rodzica/opiekuna prawnego. (wzór oświadczeń stanowi załącznik nr 2 do
  niniejszego regulaminu),
  d) zdjęcia wykonawcy/wykonawców (najlepiej ze spektaklu). Fotografie zostaną
  wykorzystane w folderze festiwalowym.
  6. Kwalifikacji wykonawców dokona Komisja powołana przez organizatorów. O decyzji
  Komisji osoby zainteresowane zostaną powiadomione do dnia 27.10.2018 r. mailem lub
  faksem. Informacje na temat zakwalifikowania ukażą się także na stronie internetowej
  Organizatorów. Ze względu na sugestie jurorów i dotychczasowych uczestników OPMFT
  postanawiamy zmniejszyć ilość prezentacji (8 w ciągu jednego dnia), aby można było
  przeznaczyć więcej czasu na spotkania z jurorami i wcześniej rozpocząć warsztaty
  teatralno-wokalne.
  7. Zamierzamy kontynuować pomysł ubiegłorocznego Przeglądu, zgodnie z którym
  monodramiści i grupy teatralne przywożą ze sobą logo zespołu albo obraz lub plakat
  ilustrujący problematykę przygotowanego spektaklu w formacie A3 lub A4.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji zespołów
  w czasie konkursu. Każdy zespół otrzyma harmonogram występów (z godziną rozpoczęcia
  montażu scenografii, spektaklu i czasem demontażu dekoracji) oraz plan warsztatów teatralnych
  i wszystkich imprez towarzyszących.
  9. Uczestnicy OPMFT są zobowiązani do pełnego i aktywnego uczestnictwa w imprezie zgodnie
  z jej harmonogramem.
  10. Prezentacje zespołów mają charakter otwarty dla publiczności i są rejestrowane cyfrowo. Każdy
  zespół/monodramista otrzyma płytę CD z nagranym spektaklem i zdjęciami wykonanymi
  w czasie trwania przeglądu.
  11. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie do dnia 07.11.2018 r. wpłaty 20,00 zł od każdego
  uczestnika Przeglądu (oprócz opiekunów/kierowców) na konto Kaszubskiego Banku
  Spółdzielczego w Wejherowie, nr 73 8350 0004 0000 6663 2000 0010. W przypadku rezygnacji
  z udziału w Przeglądzie lub zmiany liczby osób pierwotnie opłaconych, należy poinformować
  organizatorów do dnia 9.11.2018 r. W przeciwnym wypadku organizatorzy nie zwrócą uiszczonej
  kwoty.
  12. Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają pod opieką instruktora lub dostarczają pisemną zgodę rodziców
  bądź opiekunów prawnych na udział w Przeglądzie wraz z deklaracją ponoszenia wszelkiej
  odpowiedzialności za uczestnika (w czasie podróży, pobytu).
  13. Koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.
  14. Za ubezpieczenie swoich podopiecznych na czas podróży i pobytu w naszym mieście
  odpowiedzialne są jednostki delegujące lub opiekunowie.
  Ocena i nagrody:
  1. Powołane przez Organizatorów Jury będzie oceniać dobór repertuaru, formę przekazu scenicznego,
  wykonanie, kulturę słowa, a przede wszystkim sposoby realizacji hasła Przeglądu.
  2. Przewiduje się przyznanie Nagrody Głównej oraz innych nagród zgodnych z werdyktem jury.
  3. Każdy zespół i monodramista otrzyma pamiątkową maskę teatralną oraz dyplom uczestnictwa.
  4. Wysokość nagród zależeć będzie od liczby sponsorów i wysokości dotacji.
  5. Werdykt Jury jest ostateczny.
  6. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego zakończenia XIII OPMFT „Luterek”.
  Sprawy organizacyjne:
  1. Warunki sceny Wejherowskiego Centrum Kultury: scena z widownią na 376 osób, amfiteatralna,
  o wymiarach w świetle okna scenicznego: szerokość okna scenicznego –
  11,10 m i głębią sceny do horyzontu – 9,60 m, z bocznymi kulisami: prawa – lewa strona,
  z kieszenią boczną sceny dla bezpośredniego transportu scenografii i sprzętu na scenę oraz
  z zapleczem scenicznym – green room i garderoby dla artystów. Sala ma wyodrębnioną reżyserkę
  dźwiękowca i oświetleniowca, które nie są ze sobą połączone.
  2. W przypadku realizacji spektaklu z zamiarem użycia świateł i dźwięku, wskazana jest asysta
  przedstawicieli zespołu w obu reżyserkach. Wskazane jest także, by zespoły i monodramiści,
  którzy zostaną zakwalifikowani do prezentacji konkursowych, dostarczyli rozpisane
  w scenariuszu efekty sceniczne (światło, dźwięk), co ułatwi obsłudze technicznej zapewnienie
  dobrych warunków prezentacji.
  3. Miejsce prezentacji Przeglądu: Sala Główna Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum
  Kultury oraz sala w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego
  w Wejherowie.
  4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie ich danych osobowych oraz wizerunku na stronach
  internetowych Organizatorów oraz w mediach, gdzie przekazane zostaną informacje na temat
  Przeglądu, oraz na ich przetwarzanie.
  5. Wszelkie informacje dotyczące zmian w organizacji Przeglądu zamieszczać będziemy na stronie
  internetowej Wejherowskiego Centrum Kultury (www.wck.org.pl).
  6. Zespołom zakwalifikowanym Organizatorzy udostępnią listę miejsc noclegowych w Wejherowie
  i okolicach. Podamy również informacje o punktach gastronomicznych, z których można
  skorzystać w czasie pobytu w naszym mieście.
  7. Biuro Organizatora mieści się w Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskim Centrum Kultury przy
  ul. Sobieskiego 255 w Wejherowie.
  Informacje na temat Przeglądu wraz z niniejszym regulaminem i załącznikami dostępne będą również
  na stronie WCK (www.wck.org.pl) lub I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
  w Wejherowie (www.liceum1.pl).
  Informacji na temat Przeglądu udzielą Państwu:
  Adam Szulc (tel. 058 672 27 75 wew. 47; e-mail: promocja@wck.org.pl)
  Edyta Łysakowska-Sobiczewska (e-mail: esobi@op.pl)

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2018/06/12/xiii-ogolnopolski-przeglad-malych-form-teatralnych-rozne-smaki-swiata-tego/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google