Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie zaprasza do udziału w II Miejskim Konkursie Fotograficznym “Fantastyczny Szczecin”
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych, podstawowych (kl. 7),ponadpodstawowych, studenci, uczestnicy zajęć domów kultury i innych placówek wychowawczo –
oświatowych oraz osoby dorosłe do 25 roku życia.
CELE KONKURSU:
Konkurs realizowany jest w ramach wydarzenia II Pałacowy Uniwersytet Fantastyczny.
Celami konkursu są:
– rejestracja obrazów ludzi / człowieka (w odpowiednim kostiumie, makijażu etc.) na tle charakterystycznych lub mniej znanych miejsc Miasta Szczecin,
– uwrażliwienie na piękno Miasta Szczecin,
– rozwijanie wśród uczestników konkursu umiejętności obserwacji, dokumentowania, interpretacji, a także kształtowanie wyobraźni i kreatywności,
– rozbudzanie wrażliwości,
– prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
– wymiana doświadczeń fotograficznych, metodycznych i estetycznych.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 2 fotografie o wymiarach 20 x 30 cm.
2. Dopuszcza się nadesłanie prac fotograficznych tylko własnego autorstwa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. Nadesłane prace nie mogą być już wcześniej publikowane.
3. Tematem przewodnim fotografii jest Fantastyczny Szczecin. Przez termin „fantastyczny” należy rozumieć taki sposób konstruowania świata przedstawionego na zdjęciu, który przekształca rzeczywistość. Fantastyka przejawia się we wprowadzaniu elementów cudowności, irracjonalizmie, konstruowaniu nierzeczywistych postaci, takich jak duchy, zjawy, gnomy.
4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w wyniku wyraźnej ingerencji graficznej – nie będą podlegały ocenie.
5. Dopuszcza się korektę polepszającą jakość zdjęć : wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie oraz konwersję zdjęć kolorowych do czarno – białych lub sepii.
6. Prace, w których znajdują się elementy dodane lub usunięte w wyniku obróbki graficznej oraz prace powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (fotomanipulacje, fotomontaże) – nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
7. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko autora, szkołę / uczelnię, tytuł pracy oraz wiek autora.
8. Fotografie należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na adres:
Dział Organizacyjny
Pałac Młodzieży – PCE
al. Piastów 7
70-327 Szczecin
z dopiskiem „Fantastyczny Szczecin”
9. Do pracy niezbędne jest dołączenie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, którego treść jest nieodłącznym elementem niniejszego Regulaminu. Załącznik nr 1 lub 2.
10. Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu fotografii.

Termin dostarczania lub nadsyłania prac do Organizatora: 01.02.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 lutego 2018 r. podczas II Pałacowego Uniwersytetu Fantastycznego w Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.
 Wystawa pokonkursowa trwać będzie od 17.02.2018r. do 17.03.2018r. w Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie.

Fantastyczny-Szczecin-Regulamin

(Visited 24 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2018/01/17/ii-miejski-konkurs-fotograficzny-fantastyczny-szczecin/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google