Planeta Sztuki oraz Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić do VIII już edycji konkursu miejskiego , związanego z twórczością plastyczną i literacką.

I ORGANIZATOR

Organizatorem Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Literackiej  „Ogrody pływające –
czyli Szczecin 2050” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin,  telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail:  sekretariat@lo12.szczecin.pl  , www.lo12.szczecin.pl.

Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są: Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl)  i Elżbieta Bobrowska (elzbietabobrowska@wp.pl).

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.

Termin nadsyłania prac konkursowych: do dnia 26 lutego 2018 roku  (na adres organizatora).

III CELE KONKURSU

 1. Prezentacja twórczości dzieci ukazująca wizję Szczecina w 2050 rokuw kontekście tematu – ogrody pływające.
 1. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
 1. Zgłębienie poczucia tożsamości regionalnej.
 2. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku rozwoju i promocji miasta Szczecin.
 3. Zachęcanie do tworzenia dla pokoleń.

 

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac:
  imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem
  e-mail lub telefonem.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się w następujących kategoriach:
 • klasy 0 – III SP;
 • klasy IV – VI SP;
 • klasy VII SP i II – III GM;
 • wszystkie klasy ponadgimnazjalne.
 1. Kryteria oceny prac plastycznych:
 • wrażenia artystyczne,
 • zachowanie tematu Konkursu,
 • samodzielność wykonania,
 • staranność wykonania.
 1. Kryteria oceny prac literackich:
  • zachowanie tematu Konkursu,
  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczna i językowa,
  • samodzielność wykonania.
 2. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające wizję Szczecina (zgodnie z tematem) za kilkadziesiąt lat.
 3. Technika prac plastycznych:
 • malarstwo,
 • grafika (w tym grafika komputerowa),
 • rysunek,
 • wyklejanka,
 • wydzieranka,
 • przestrzenne (dopuszczalna praca w zespołach dwuosobowych).
 1. Rodzaje prac literackich:
 • wiersz,
 • opis (wizja) – jedno lub wiele ciekawych miejsc
 1. Format prac plastycznych: A3 lub A2 (przestrzenne również). Prac nie należy oprawiać.
  Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!
 2. Format prac literackich: do 2 stron maszynopisu A4 (czcionka 12 pkt. Times New Roman).

 

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się 22 marca 2018 roku
  w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).
 2. Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły – lo12.szczecin.pl i na portalu PLANETA SZTUKI 
 3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów  i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.
 4. Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.
 6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 7. Po zakończeniu konkursu (info na stronie szkoły), istnieje możliwość wykupu prac . Zebrane finanse zostaną przeznaczone na zakup nagród w roku następnym.

 

VI WARUNKI DODATKOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z tym, iż rodzice lub opiekunowie prawni uczestników nieletnich wyrażają zgodę na ich udział w Konkursie na w/w warunkach..

 

Do 16 marca 2018 roku zostaną ogłoszone wyniki  na stronie organizatora (Zespołu Szkół Sportowych) i na stronie „Planeta Sztuki”.

(Visited 755 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/11/14/viii-edycja-miejskiego-konkursu-tworczosci-plastycznej-i-literackiej-ogrody-plywajace-czyli-szczecin-2050/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google