Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ serdecznie zaprasza  uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. “Z Jackiem Kaczmarskim o historii Polski”

REGULAMIN KONKURSU

Temat konkursu:

Jacek Kaczmarski – poeta, prozaik, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów, zwany „bardem Solidarności”. Często w swoich utworach odwoływał się do historii, do sztuki, poruszał problemy natury filozoficzno-społeczno-politycznej. Napisał ponad 600 wierszy, z których większość wyśpiewał jako piosenki. Wiele z nich było inspirowanych historią Polski, a także obrazami znanych polskich malarzy – Matejki, Malczewskiego… Jacek Kaczmarski był znakomitym obserwatorem, obdarzonym niezwykłą wyobraźnią, potrafił wydobyć z obrazu i opisać bogactwo zawartej w nim pozawizualnej treści.

Uczestników konkursu zapraszamy do podróży w przeciwnym kierunku:

– uczniom klas 4-6 proponujemy wykonanie ilustracji do jednej z dwóch piosenek: „Na starej mapie krajobraz utopijny” lub „Dęby”,

– uczniom klasy 7 i gimnazjalistom proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Barykada” lub „Ostatnia mapa Polski”,

– uczniom szkół ponadgimnazjalnych proponujemy wykonanie interpretacji plastycznej jednej z dwóch piosenek: „Lirnik i tłum” lub „Ballada o bieli”.

Piosenki są dostępne w Internecie, a teksty np. na stronie www.teksty.org

Organizator:

Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków. Kontakt z biurem pod numerem telefonu: 12 266 09 73 od poniedziałku do piątku, w godzinach 11.00-21.00 oraz mailowo pod adresem: ruczaj@ckpodgorza.pl

Cele konkursu:

– rozwój wyobraźni oraz zdolności plastycznych dzieci i młodzieży,

– zainteresowanie historią Polski,

– poznanie postaci Jacka Kaczmarskiego, poety i pieśniarza,

– zainteresowanie poezją śpiewaną i piosenką aktorską,

– rozbudzanie uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich województwa małopolskiego. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

  1. a) klasy 4-6 szkoły podstawowej,
  2. b) klasy 7 szkoły podstawowej, 2 i 3 gimnazjum,
  3. c) szkoły ponadgimnazjalne.

 

Warunki uczestnictwa:

– prace mogą być wykonane w dowolnej technice płaskiej,

– wymagane formaty prac: min. A3, max. A1,

– prace muszą zawierać tytuł utworu Jacka Kaczmarskiego,

– do pracy należy dołączyć metryczkę, a w niej następujące dane: imię i nazwisko autora, rok urodzenia i klasę, do której uczęszcza oraz telefon i adres mailowy.

W przypadku, gdy kierującym jest szkoła lub instytucja kultury, dodatkowo prosimy o podanie imienia i nazwiska nauczyciela lub instruktora oraz nazwy, adresu i telefonu placówki.

Termin składania prac:

Prace należy dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Kultury Podgórza – OŚRODEK RUCZAJ, ul. S. Rostworowskiego 13, 30-358 Kraków,
z dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny”, do dnia 3 listopada 2017 r.

Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

Kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,

– oryginalne ujęcie tematu,

– walory artystyczne.

Zasady przyznawania nagród:

Jury wyłonione przez organizatora konkursu przyzna miejsca 1-3 w każdej z trzech następujących kategorii:

– klasy 4-6 szkoły podstawowej,

– klasy 7 szkoły podstawowej oraz gimnazja,

– szkoły ponadgimnazjalne.

Jury ma prawo przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników:

Informacja o przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Ruczaj (ckruczaj.pl) 7 listopada br. Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz wernisaż wystawy prac konkursowych odbędzie się w sobotę, 11 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Ośrodka Ruczaj przy ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie.

Ekspozycja prac:

Wybrane prace będą eksponowane w Sali Widowiskowej Ośrodka Ruczajprzy ul. S. Rostworowskiego 13 w Krakowie w terminie od 11 listopada do 11 grudnia.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach promocyjnych
i w publikacjach. Prace będzie można odebrać do miesiąca po zakończeniu wystawy, tj. w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

 

Regulamin konkursu plastycznego Z JACKIEM KACZMARSKIM O HISTORII POLSKI

teksty piosenek

 

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/10/12/wojewodzki-konkurs-plastyczny-jackiem-kaczmarskim-o-historii-polski/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 64 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google