Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu zaprasza młodzież do udziału w konkursie fotograficznym pt. “Moje Miejsce na Ziemi”

Regulamin IV Konkursu Fotograficznego

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki konkursu „Moje miejsce na ziemi”.

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu.

 

2. Zasady Konkursu

 

 1. Tematem konkursu jest miejsce, w którym mieszkamy (przyroda, architektura, ludzie, ciekawe miejsca itp.). Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski, w miejscu zamieszkania lub bliskiej okolicy.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat, mieszkającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. Uczestnik może zgłosić minimum 2, maximum 5 zdjęć, które wykonał samodzielnie.

 

 1. Technika: zdjęcia nadesłane na Konkurs mogą być wykonane zarówno w technice kolorowej, jak i czarno-białej. Każde zdjęcie powinno być opatrzone tekturowym obramowaniem typu ramki passe – partout.

 

 1. Format zdjęć: 15×21 lub 20×30.

 

 1. Na odwrocie pracy należy umieścić informacje o autorze (imię, nazwisko, wiek), nauczycielu, pod kierunkiem którego powstała praca (imię, nazwisko) oraz o szkole lub placówce (nazwa, nr, adres, tel. kontaktowy).

Dodatkowo należy dołączyć płytę CD lub DVD ze zdjęciami w maksymalnej rozdzielczości.

Do zdjęć należy dołączyć wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, dołączony do regulaminu oraz dostępny na stronie internetowej www.mdkoswiecim.pl w zakładce KONKURSY.

 1. Prace należy dostarczyć w terminie do
  17 listopada 2017 r.

  na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, ul. Olszewskiego 1, 32-602 Oświęcim telefon/fax 33/842-42-64.

 

 1. Organizator powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nośników lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem konkursu lub nie spełniającego wymagań technicznych lub naruszającego prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 2. Zabronione jest stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia (z wyjątkiem kadrowania).

 

 1. Zabronione jest zwiększanie rozdzielczości fotografii.

 

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że wykonał je samodzielnie, przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej.

 

 1. Materiały nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.

 

 1. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie jego imienia i nazwiska przez Organizatora
  w celach informacyjnych.

 

 1. Autor nagrodzonego zdjęcia bezwarunkowo zgadza się na bezpłatne, nieograniczone czasowo ani terytorialnie wykorzystanie pracy przez Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, na następujących polach eksploatacji:

 

 • utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;
 • wprowadzenie do pamięci komputera, przechowywanie i rozpowszechnianie zdjęć;
 • nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także inne ich używanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci Internet, sieci komórkowych i innych sieci lub działających podobnie;
 • przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu;
 • wykorzystanie do celów promocyjnych;
 • dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne, związane z określonymi sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

 

 1. Uczestnik uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji.

 

 

3. Nagrody

 

 1. Oficjalne zakończenie konkursu, wystawa, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w grudniu 2017 r.

 

 1. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa (w formie uzgodnionej ze zwycięzcą). Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki. Karta zgłoszeniowa

 

karta zgłoszeniowa

(Visited 87 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2017/10/12/iv-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-miejsce-ziemi/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google