Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie plastyczno-literackim pod tytułem “Nici losu”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Neptuna Sięgajcie Gwiazd, ul. Ogińskiego 15, 71-431 Szczecin. Konkurs odbywa się w ramach Światowego Projektu Pokoju Wieczna Miłość Wojciecha Siudmaka. Koordynator konkursu – Dorota Kawecka tel. 694 459 592. a współorganizatorem Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Prace plastyczne i literackie powinny wpisywać się w temat opowieści o pokoju oraz promowania idei tolerancji, porozumienia, współpracy, solidarności i harmonii.

2. Technika prac plastycznych: dowolna trwała technika płaska.

3. Format prac: prace plastyczne tylko w formacie A3 (297×420 mm). Prace literackie: maksymalna objętość: dwie strony A4 tekstu, w formie wydruku pliku komputerowego, czcionka times new roman, rozmiar 12.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nie przedstawianymi na innych konkursach.

5. Zgłoszeń prac dokonywać mogą przedstawiciele szkół i placówek oświatowych. Każda placówka może nadesłać pięć prac plastycznych i pięć prac literackich w każdej grupie konkursowej. Przekroczenie tej liczby skutkować będzie zakwalifikowaniem do Konkursu jedynie pięciu spośród złożonych, dowolnie wybranych przez Organizatora prac.

6.Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 23 września 2016 r. do siedziby Pałacu Młodzieży, Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin. W przypadku wysyłania prac pocztą o przyjęciu prac do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego. Prace konkursowe należy składać w zamkniętych, zbiorczych kopertach z danej placówki. Prosimy nie przesyłać prac zapakowanych w rulon.

7. Prace przesłane powinny być trwale i czytelnie podpisane: – pełne imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, pełna nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko oraz kontakt do osoby zgłaszającej (instruktora, opiekuna, rodzica), mail, telefon. Do każdej pracy powinno być dołączone oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w związku z udziałem dziecka w Konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji nadesłanych prac w dowolnych formach (ekspozycja, reprodukcje fotograficzne, wykorzystanie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w publikacjach) i bez ograniczeń terminowych, z możliwością podania imienia, nazwiska i wieku autora pracy. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie będą prezentowane na pokonkursowej wystawie czasowej w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm. 11. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Fundacji Neptuna Sięgajcie Gwiazd, fundatorów nagród lub członków Jury.

11. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

Regulamin wraz z załącznikami

(Visited 23 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/09/06/wojewodzki-konkurs-plastyczno-literacki-nici-losu/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google