WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW PLASTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
„Okładka mojej ulubionej książki”
Cele Konkursu:
-prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,
-rozwijanie wrażliwości estetycznej, inspirowanej własną fantazją i wyobraźnią
Uczestnictwo:
-konkurs adresowany jest do uczestników placówek kultury i oświaty (z wyjątkiem Liceów Plastycznych), którzy uczestniczą w zajęciach po zalekcyjnych oraz pozaszkolnych,
-warunkiem uczestnictwa jest wykonanie przez jednego autora jednej pracy, zgodnej z tematyką konkursu w dowolnej technice,
-praca winna być autorskim projektem okładki ulubionej książki z uwzględnieniem jej tytułu w kompozycji,
-format prac A3 lub A2
-prace muszą być opatrzone na odwrocie metryczką: imię i nazwisko autora, wiek, technika, pieczątka placówki (telefon, adres), nazwisko i imię instruktora,nauczyciela.
-wyboru prac do pierwszego etapu konkursu tj. do wystawy szkolnej, w zespole –dokonuje instruktor, nauczyciel.
Organizatorzy wystaw w placówkach kultury i oświaty przekazują w ustalonym terminie zestaw prac nagrodzonych i wyróżnionych w etapie podstawowym, organizatorowi przeglądu powiatowego lub miejskiego (w przypadku Szczecina).
Zestaw prac musi zawierać listę zbiorczą autorów, spis prac, pieczątkę placówki.
Prace na etapie powiatowym i wojewódzkim Przeglądu oceniane i kwalifikowane będą protokołem przez jury powoływane przez organizatorów etapów, z udziałem przedstawiciela głównego organizatora.
Etapy wystaw konkursowych
Każdy z etapów kończy się wystawą.
Etap podstawowy
– wystawy organizowane wewnętrznie w placówkach kultury i oświaty w terminie do dnia 19.02.2016r.
Etap powiatowy
– organizują placówki powiatowe w terminie do dnia 6.05.2016r. (udział biorą nagrodzone i wyróżnione prace w etapie podstawowym)
Etap miejski
–nadsyłanie prac do 4 kwietnia 2016r. na adres: Zamek Książąt Pomorskich 70-540 Szczecin ul. Korsarzy 34
-wystawa: 15.04 -23.04.2016r.–Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Terminy i warunki składania prac:
-do etapu podstawowego i powiatowego ustalają ich bezpośredni organizatorzy.
-do etapu miejskiego przekazywane są prace nagrodzone i wyróżnione w placówkach kultury i oświaty
z terenu Szczecina na adres:
Zamek Książąt Pomorskich 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34 Dział Edukacji Artystycznej do dnia 4 kwietnia 2016r.
Wystawa miejska –15.04.-23.04.2015
–Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Do etapu wojewódzkiego–placówki powiatowe przekazują prace nagrodzone i wyróżnione wraz z protokołem z wystaw powiatowych do dnia 14.05.2016 r.
Organizatorowi wystawy wojewódzkiej tj. Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, 78-300 Świdwin, ul. Niedziałkowskiego 17.
Otwarcie wystawy wojewódzkiej i wręczenie nagród: 21 maja 2016r.
Kryteria ocen jury:
Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych:
-6-9 lat,
-10-12 lat,
-13-15 lat,
-16-19 lat.
-poziom artystyczny prac,
-zgodność z tematyką przeglądu,
-technika,
-ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy wystawy miejskiej i wojewódzkiej proszą ze względów ekspozycyjnych o nadsyłanie prac nie oprawianych
w ramach (nie składanych i nie przesyłanych w rulonach).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów i miejsc przeglądów miejskiego i wojewódzkiego.
(Visited 8 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/03/09/wojewodzki-przeglad-tworczosci-zespolow-plastycznych-dzieci-mlodziezy-2/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google