Zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w konkursie plastycznym “Schematy”

Cele Konkursu

Konkurs na ilustrację mającą za zadanie przedstawić mechanizmy działania kultury masowej.

Wykonane prace mają przybliżyć odbiorcy sposoby funkcjonowania współczesnej kultury i dzięki temu zwiększyć jego świadomość w procesie obcowania z kulturą konsumpcyjną.

Najlepsze prace zostaną przedstawione na specjalnej pokonkursowej wystawie.

Postanowienia Ogólne

– Wyłącznymi organizatorami Konkursu „Schematy” (zwanego dalej “Konkursem”) jest Projekt społeczny „Popytaj”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedra Kulturoznawstwa, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń (zwany dalej “Organizatorem”).

Kryteria konkursu

– W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

I kategoria – profesjonalni twórcy

II kategoria – amatorzy

– Konkurs ma charakter ogólnopolski

– Udział w Konkursie jest bezpłatny

– Prace są wykonywane i  nadsyłane na koszt Uczestników

– Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace, wymagane jest odpowiednie oznaczenie wykonanej pracy swoim imieniem i nazwiskiem na jej odwrocie

– Maksymalny format pracy to format A3 (30x42cm)

– Dopuszczane są prace w technikach: wydruk cyfrowy, grafika warsztatowa, rysunek, malarstwo, kolaż. Prace tworzone w wersji cyfrowej można wysyłać również drogą mailową na adres popytaj123@gmail.com

– Prace należy nadsyłać w sztywnym opakowaniu, nieoprawione

– Wraz z pracami należy nadesłać wypełnioną Kartę Zgłoszenia

– Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu, a zarazem przekazania wszelkich praw na rzecz organizatora

– Dostarczenie prac Organizatorowi jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz

Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadsyłanych prac w TV, Internecie, publikowania
w prasie, publikowania w katalogach i biuletynach oraz na innych nośnikach danych bez uiszczania autorom honorariów

– Organizator zapewnia sobie prawo do eksponowania prac na wystawach i ekspozycjach krajowych i zagranicznych.

– Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność Organizatora.

Terminy Konkursu

Uczestnicy nadsyłają prace do 14 marca 2016 r., decyduje data doręczenia przesylki,

Na adres Organizatora:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny, Katedra

Kulturoznawstwa, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń

Z dopiskiem „Schematy”

Nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone do 16 marca 2016r., na stronie Internetowej projektu

„Popytaj” – www.facebook.com/popytaj

Jury

Nagrody

Postanowienia końcowe

– Regulamin Konkursu jest udostępniony na stronie Organizatora www.facebook.com/popytaj oraz na platformie www.facebook.com/popytaj

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji związanych ze zgłaszaniem prac do Konkursu.

– Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do Organizatora.

– W sprawach nieuregulowanych regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

KARTA ZGŁOSZENIA popytaj

(Visited 24 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2016/02/25/schematy-konkurs-ilustracje/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google