ORGANIZATORZY:

 • Urząd Miasta Szczecin
 • Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego, ul. Przyjaciół Żołnierza 45, 71 -670 Szczecin
  tel.91 442 18 96
 • Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Świętoborzyców 40, 71-665 Szczecin
  tel./ fax.91 442 24 65, e-mail:sp35@sp35.szczecin.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Pałac Młodzieży–Pomorskie Centrum Edukacji al. Piastów 7, 70-327 Szczecin
  tel. 91 422 99 59, fax. 91422 52 62, e-mail:palac@palac.szczecin.pl
 • Szkoły Podstawowe nr 23, nr 51, nr 55, PP nr 23, PP nr 62, PP nr 52

ZASADY UCZESTNICTWA:
Festiwal adresowany jest do solistów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
oraz zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych (do 8 osób). Uczestnicy biorą udział w konkursie wokalnym.
Repertuar powinien obejmować: kolędy, pastorałki i piosenki śpiewane w okresie Bożego Narodzenia ( wymagane motywy świąteczne).

Uczestnik wykonuje tylko jeden utwór, który został wcześniej zgłoszony organizatorom (czas wykonania do 4 minut).
W dniu przesłuchań niemożliwa jest zmiana repertuaru!

W konkursie mogą brać udział soliści śpiewający a’capel la lub z akompaniamentem dowolnego instrumentu
(fletu, skrzypiec, fortepianu, gitary, solisty lub osoby towarzyszącej, dozwolony jest również półplayback; inne formy występu do uzgodnienia z organizatorem właściwego etapu,

W konkursie mogą brać udział zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne do 8 osób włącznie.

Półplayback będzie odtwarzany wyłącznie z płyt CD nagranych w formacie audio,wav, mp3.
Nie będą dopuszczane inne formaty oraz kasety.
Płytę odbieramy bezpośrednio po występie.

Wypełniona karta zgłoszenia powinna zawierać podpisy uczestników i osób przygotowujących
(maksymalnie 3 solistów i 3 zespoły z każdej kategorii wiekowej z placówki).
Należy ją dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015 r.

Szkoły spoza Szczecina zgłaszają się bezpośrednio do organizatora finału festiwalu –
SP 35 do 10 grudnia 2015r. (z pominięciem etapu rejonowego).

Szkoły ponadgimnazjalne (licea, technika i szkoły zawodowe) składają zgłoszenia bezpośrednio do organizatora finału festiwalu – SP 35 do 10 grudnia 2015 r. (z pominięciem etapu rejonowego).

Przeglądy rejonowe kwalifikują 3 solistów i 3 zespoły w każde j kategorii do finału festiwalu.

Organizatorzy etapu rejonowego zapewniają aparaturę nagłaśniającą i pianino elektroniczne YAMAHA.

O kolejności występów decydują organizatorzy.

Występy będzie oceniać jury według kryteriów: dobór tekstu, interpretacja, intonacja i ogólne
wrażenie sceniczne.

W etapie rejonowym wszyscy otrzymają dyplomy uczestnictwa natomiast laureaci otrzymają
drobne upominki oraz dyplomy z kwalifikacją do finału.

W finale nagrodzone będą pierwsze trzy miejsc a w każdej kategorii. Wręczenie nagród odbędzie
się podczas Gali Festiwalu.
KATEGORIE WIEKOWE:
przedszkola i „zerówki”

 • szkoły podstawowe –klasy I–III
 • szkoły podstawowe –klasy IV –VI
 • gimnazja

TERMINY:

Organizatorzy etapu szkolnego są zobowiązani dostarczyć do 20 listopada 2015 r. wypełnioną kartę zgłoszenia (z podpisami uczestników i osoby przygotowującej) do:
Pałacu Młodzieży–PCE
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin,
tel. 91 422 99 59, wew. 31, fax.91422 52 62
e-mail:palac@palac.szczecin.pl
z dopiskiem: “ XVII Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej”

Przesłuchania uczestników odbędą się 4 grudnia 2015 r.
w Pałacu Młodzieży–PCE w Szczecinie.
Szczegółowy harmonogram zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.palac.szczecin.pl.

Szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły spoza Szczecina składają zgłoszenia bezpośrednio do
organizatora finału festiwalu – Szkoła Podstawowa nr 35 do 10 grudnia 2015 r. z pominięciem etapu rejonowego.

Finał Festiwalu
odbędzie się 15-17 grudnia 2015 r. Aula Szkoły Podstawowej nr 35, ul. Świętoborzyców 40 (os. Książąt Pomorskich).

O Gali Festiwalu zostaną Państwo powiadomieni przez głównego organizatora finału.
UWAGI KOŃCOWE:

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
Dział Organizacyjny Pałacu Młodzieży -pok.3 al. Piastów 7, 70-327 Szczecin,
tel. 91 422 99 59 wew. 31
e-mail: palac@palac.szczecin.pl

Organizator udostępnia uczestnikom konkursu wspólną salę prób i garderobę.
Prosimy o zwrócenie uwagi na swoje rzeczy osobiste,(w szczególności przedmioty wartościowe).
Za rzeczy pozostawione bez nadzoru Pałac Młodzieży nie odpowiada.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883 z późn. zm.) dane osobowe wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu Młodzieży –
PCE w Szczecinie.
Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

(Visited 32 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/11/05/xvii-festiwal-piosenki-bozonarodzeniowej-2015-2016/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google