1. Organizator:
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury
„Na pięterku” w Zduńskiej Woli
2. Cele konkursu:
· Rozwijanie wyobraźni twórczej i inspirowanie zainteresowań dzieci i młodzieży,
· Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień artystycznych,
· Zaprezentowanie dorobku artystycznego szkół i placówek, wymiana doświadczeń,metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów,
· Popularyzacja twórczości dziecięcej.
3. Uczestnicy:
Dzieci i młodzież w wieku 6 – 19 lat
4. Termin nadsyłania prac: do dnia 29.01.2016 r.
5. Warunki konkursu:
Konkurs prowadzony będzie w następujących kategoriach:
1. – plastycznej 2. – literackiej
KATEGORIA PLASTYCZNA
a. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat
b. Technika wykonania prac dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, collage, techniki
mieszane) BEZ PRAC PRZESTRZENNYCH!!!
c. Format prac maksymalnie A3
d. PROSIMY NIE ROLOWAĆ PRAC!!!
e. Do kaŜdej pracy prosimy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)
f. Warunkiem udziału w konkursie plastycznym jest dokonanie opłaty wpisowej 5 zł od pracy.
KATEGORIA LITERACKA
a. W kategorii literackiej uczestnik zgłasza własne, dotychczas nie publikowane teksty:
– w kategorii proza – do pięciu stron maszynopisu (1 praca)
– w kategorii poezja – dwa utwory
b. Prace powinny być opatrzone słownym godłem (pseudonimem) z dołączoną kopertą oznaczoną takim samym godłem, ostemplowaną pieczęcią szkoły (placówki) i zawierającą wypełnioną kartę informacyjną podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu (załącznik nr 1)
c. Prace prosimy przesyłać w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD).
d. Warunkiem przyjęcia prac na konkurs jest wpłata 5 zł od kaŜdego uczestnika w każdej kategorii literackiej na konto podane w regulaminie.
6. Uwagi:
a. Prace prosimy nadsyłać na adres:
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,
ul. Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823-22-01
Adres e-mail: centrum-pieterko@nasze.pl
b. Opłatę wpisową za udział w konkursie naleŜy wpłacać do dnia 29 stycznia 2016 r. na konto:
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
PKO Bank Polski S.A o/Zduńska Wola
Nr 47 1020 3437 0000 1102 0100 2914
z dopiskiem ,,Pudełko moich marzeń”
c. Wręczenie nagród i otwarcie wystawy odbędzie się dn. 29.02.2016 r. Zaproszenia dla laureatów prześlemy pocztą lub e-mailem.
d. Laureaci oraz ich opiekunowie przyjeŜdŜają na koszt instytucji zgłaszającej.
Laureaci, którzy nie wezmą udziału w podsumowaniu konkursu w dniu 29.02.2016 r. będą mogli osobiście odebrać nagrody do końca marca 2016 r. Po tym terminie nagrody zostaną wysłane na koszt laureata lub placówki.
e. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami (wystawy, publikacje, włączenie do zbiorów placówki) bez wypłacania honorariów autorskich. Prac nagrodzonych nie zwracamy, prace nienagrodzone moŜna odebrać do końca marca 2016 r.
f. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w zakresie koniecznym do jego realizacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 tekst jednolity z późn.
zmianami) – Załącznik nr 1

(Visited 36 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/10/20/xvii-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-i-literacki-pudelko-moich-marzen-2016/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google