Regulamin

1. Organizator : Młodzieżowy Dom Kultury, Polska, Pl – 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5.
2. V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 -21 lat.
3. Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, fotografia, itp.). Format prac jest dowolny.
4. Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien być tajemniczy las.
5. Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Liczba prac nadesłanych z placówki / instytucji – 5.
6. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres (kraj-miasto-ulica) i telefon kontaktowy, e-mail, nazwę placówki/szkoły (w przypadku szkoły artystycznej informacja
o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy. Można też przesłać pracę indywidualnie.
7. Pracę należy przesłać do dnia 15 maja 2015 r. na adres Organizatora.
8. Jury powołane przez Organizatora przyzna: Grand Prix, nagrody główne, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy. Nagrodami w konkursie są statuetki Grand Prix, nagrody rzeczowe, albumy przyrodnicze oraz okolicznościowe upominki..
9. Lista osób nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy opublikowana zostanie w dniu 23 maja 2015 r. na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl. O wynikach konkursu informujemy uczestników wyłącznie za pośrednictwem naszej strony internetowej.
10. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.
12. Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie w dniu 30 maja 2015 r. (sobota) o godz.12.00).
13. Nagrody nie odebrane w dniu finału Konkursu można odbierać do dnia 26. 06. 2015 r.
w sekretariacie MDK. Wysyłka dyplomów po tym terminie jest możliwa wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
14. Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplomy.
15. Dodatkowe informacje: tel. +48 12 411 67 03 oraz na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl;
e-mail: mdkgrunwaldzka@poczta.fm
16. Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/05/06/v-miedzynarodowy-konkurs-plastyczny-przyroda-w-kolorach/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google