W związku z tym, że wiosna juz przyszła – organizujemy wiosenny konkurs fotograficzny. Gdy na dworze robi się cieplej, pojawiają się pierwsze pąki na drzewach, a ptaki zaczynają wić gniazda,  ludzie często się zakochują. Natomiast nasi czytelnicy – zaczytują!
Taki też jest temat konkursu: “Zaczytani w Szczecinie”.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału. Prosimy o nadsyłanie fotografii realizujących temat konkursu za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Zaczytani w Szczecinie! Zaczytaj się na wiosnę!

Uwaga! Na prośbę Czytelników termin nadsyłania zdjęć konkursowych przedłużamy do 4 maja 2015 r.
Regulamin konkursu “Zaczytani w Szczecinie”

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób będących czytelnikami MBP.
3. Zdjęcia (prace) można nadsyłać do 20 kwietnia 2015. Głosowanie na nagrody czytelników odbędzie się do 07 maja 2015 (por. pkt. V podpunkt 1). O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie.
4. Wyniki konkursu zostaną ponadto podane na stronie intenretowej MBP (www.mbp.szczecin.pl).
5. Wręczenie nagród odbędzie się 23 maja 2015 w Ogrodzie Różanym podczas obchodów jubileuszu    20 lecia MBP.

II. Uczestnicy.
1. W konkursie udział wziąć mogą osoby pełnoletnie będące czytelnikami MBP. Osoby niepełnoletnie jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Z uczestnictwa w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny pracownika.
3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego uczestnika.

III. Cel i tematyka konkursu.
1. Tematem konkursu jest szeroko rozumiane czytelnictwo jako pasja, aktywność uprawiana na   terenie miasta Szczecina. Zdjęcia mają ukazywać realizację tej aktywności i miasto Szczecin.
2. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa w Szczecinie, a także samego miasta Szczecina.
3. Nie będą akceptowane prace powstałe w wyniku kopiowania fragmentów lub całości prac czyjegoś autorstwa.

IV. Nadsyłanie prac.
1. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
– zapis w formacie JPG: wymiary minimalne 1200x800px, wymiary maksymalne 1600x1200px
lub
– zapis w formacie PDF: wymiary minimalne 2000x3000px.
2. Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczą, poprzez stronę internetową Organizatora (www.mbp.szczecin.pl). Wypełniając zgłoszenie uczestnik składa oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.
3. Do zgłoszenia dołącza się jedną, dwie lub trzy prace.
4. W przypadku uczestników niepełnoletnich do zgłoszenia dołącza sie ponadto elektroniczny obraz pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, o której mowa w pkt. II podpunkt 1, na uczestnictwo w konkursie. Zgoda ta powinna być wyrażona na wzorze stanowiacym załacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

V. Jury.
1. Oceny nadsyłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora.
2. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda czytelników.
3. Czytelnicy będą mogli oddać głosy na stronie internetowej Organizatora, na fan page’u Organizatora na Facebooku lub bezpośrednio w wybranych przez Organizatora filiach.
4. Jury ma prawo dyskwalifikacji zdjęć nie realizujących tematu konkursu lub niespełniających innych zasad konkursu, w szczególnmości nadesłanych bez wymaganego formularza zgłoszeniowego.
5. Decyzje jury są ostateczne i nie podlega zaskarżeniu, chyba że zostanie wykazane, iż decyzja jury była inna niż ogłoszona.
6. Wynik głosowania czytelników nie podlega zaskarżeniu, chyba, że zostanie wykazanie, iż wynik głosowania czytelników był inny niż ogłoszony.
7. Decyzja jury oraz wynik głosowania czytelników zostaną ogłoszone w Ogrodzie Różanym w dniu 23 maja 2015 r., o godz. 16.15, tj.: podczas obchodów jubileuszu 20-lecia istnienia MBP. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w przestrzeni tego Ogrodu.

VI. Nagrody.
1. Organizator uhonoruje nagrodami zdobywców I, II i III miejsca. Zostanie przyznana także jedna nagroda czytelników.
2. Organizator przyzna nagrody:
a) za I miejsce – czytnik e-booków,
b) za II miejsce – pendrive (64 GB),
c) za III miejsce – podręcznik dotyczący fotografii cyfrowej,
d) czytelników – 2 bilety do Kina Helios.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania prac na konkurs oświadcza, że:
1) akceptuje niniejszy regulamin,
2) przysługuje mu pełnia majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do nadesłanych zdjęć,
3) posiada zgodę osób biorących udział w powstaniu zdjęć na wykorzystanie ich wizerunku,
4) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich, które mogłyby skierowane do Organizatora konkursu w związku z nadesłanymi zdjeciami,
5) wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie 71-302 Szczecin ul. Hoene-Wrónskiego 1, na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózn. zm.),
6) udziela Organizatorowi konkursu nieodpłatnej licencji uprawniającej organizatora do korzystania przez czas nieokreślony z nadesłanych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji na stronie internetowej Organizatora www.mbp.szczecin.pl, publikacji na profilu Facebook Organizatora oraz publicznego wystawienia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

Formularz zgłoszeniowy i inne niezbędne dokumenty

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/04/16/zaczytani-w-szczecinie-konkurs/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google