I ORGANIZATOR

Organizatorem miejskiego konkursu plastycznego „Mamo, tato, chcę mieć bezpieczne lato” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl, www.lo12.szczecin.pl. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są: Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl), Beata Krupińska(beakru5@wp.pl), Elżbieta Bobrowska (elzbietabobrowska@wp.pl)

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 20 maja 2015 roku (na adres organizatora).

III CELE KONKURSU

1. Upowszechnienie edukacji na temat bezpieczeństwa.

2. Promowanie wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji.

3. Kształtowanie prawidłowych zachowań w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom, które mogą zdarzyć się podczas wakacji.

4. Dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

5. Kształtowanie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo oraz za bezpieczeństwo innych osób.

6. Kształtowanie pożądanych postaw na temat bezpieczeństwa.

7. Przybliżenie dzieciom znaków i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.

8. Dostarczenie wiedzy na temat sytuacji będących źródłem bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem e-mail lub telefonem.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Odbędzie się w następujących kategoriach:

prace plastyczne

* Klasy 0 – III SP;

* Klasy IV – VI SP;

grafika komputerowa

* Klasy 0 – III SP;

* Klasy IV – VI SP;

3. Kryteria oceny prac:

* wrażenia artystyczne,

* zachowanie tematu Konkursu,

* samodzielność wykonania,

* staranność wykonania.

4. Przedmiotem Konkursu są prace promujące bezpieczny styl życia podczas wakacji.

5. Technika prac plastycznych: dowolna (wyłączając prace przestrzenne).

6. Format prac plastycznych: A3 lub A2. Prac nie należy oprawiać. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się dnia 12 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).

2. Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły – www.lo12.szczecin.pl , na portalu PLANETA SZTUKI ( www.planetasztuki.pl).

3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.

4. Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.

5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.

6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

VI WARUNKI DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Do 5 czerwca 2015 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora i na stronie Portalu Planeta Sztuki.

(Visited 46 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/04/16/miejski-konkurs-plastyczny-mamo-tato-niech-to-bedzie-bezpieczne-lato/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google