I KONKURS FOTOGRAFICZNY z cyklu „ PRZYRODA WOKÓŁ NAS „

temat przewodni:  WIOSENNE ZAUROCZENIE

Zasięg imprezy / działania:  konkurs miejski

ORGANIZATOR:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji

przy wsparciu finansowym Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin

 1. Piastów 7, 70-327 Szczecin

Tel. (091) 4 22 99 59

E-mail: konkursy@palac.szczecin.pl

MIEJSCE IMPREZY:

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji

CELE KONKURSU:

 • inspirowanie rozwoju zdolności twórczych dzieci i młodzieży szkół i placówek oświatowych Szczecina
 • upowszechnianie świadomego dokumentowania zmieniającej się wokół rzeczywistości miejskiej
 • pobudzanie kreatywności twórczej
 • popularyzacja poszanowania dla flory i fauny występującej w przestrzeni miejskiej

KATEGORIE WIEKOWE:

Szkoły podstawowe: klasy I – III i IV – VI

Szkoły gimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół i placówek Miasta Szczecin
 • konkurs realizowany jest od 04. 2015 r. do 29.05.2015 r.
 • rozpatrywane będą tylko prace wykonane w roku szkolnym 2014 / 2015 i nigdzie dotychczas nie publikowane ( dotyczy również portali internetowych )
 • zdjęcia nie mogą zawierać treści ogólnie uważanych za nieobyczajne
 • autor może przedstawić tylko 2 swoje prace w formacie 20 cm na 30 cm
 • każde zdjęcie powinno być oznakowane z tyłu logiem autora (nie może być żadnych danych identyfikacyjnych na samym zdjęciu)
 • po konkursie i prezentacji prace pozostają do dyspozycji Organizatora
 • prace powinny być przesłane lub dostarczone w dwóch zamkniętych kopertach –
  w pierwszej powinna znaleźć się dodatkowo druga koperta oznakowana  logo autora

i zawierająca dane osobowe twórcy: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki, do której uczęszcza, telefon i email autora lub rodzica / opiekuna prawnego (w przypadku uczestnika niepełnoletniego), ewentualnie imię i nazwisko opiekuna artystycznego,

do prac musi być dołączona:

–     zgoda autora na bezpłatne prezentowanie jego prac podczas wystawy pokonkursowej

–     oświadczenie, że autor jest wyłącznym właścicielem zdjęć (w przypadku uczestnika niepełnoletniego zgodę i oświadczenie podpisują jego rodzice / opiekunowie prawni).

 OCENA:

Organizator powoła jury złożone z doświadczonych artystów fotografików

 • i plastyków pracujących z dziećmi i młodzieżą.
 • Nagrodę lub wyróżnienie otrzyma tylko jedna z nadesłanych prac autora.
  W przypadku uzyskania wysokiej oceny przez dwie prace tego samego autora, jury przyzna jedną nagrodę, natomiast obie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 NAGRODY:

Jury przyzna we wszystkich kategoriach po trzynagrody rzeczowe i trzy wyróżnienia

 • Wszyscy autorzy zdjęć otrzymają dyplomy uczestnictwa

 TERMINY I MIEJSCE:

Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2015 r. Prace, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Wyniki konkursu ukażą się dnia 10.06.2015 r. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży – www.palac.szczecin.pl
 • Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów oraz wystawa nagrodzonych
  i wyróżnionych prac nastąpi podczas zakończenia Leśnych Sobót w roku szkolnym 2014 – 2015.
 • Laureaci i wyróżnieni autorzy zdjęć zostaną poinformowani o miejscu i czasie odebrania nagród i wyróżnień oraz o wystawie pokonkursowej e – mailem lub telefonicznie.

 UWAGI KOŃCOWE:

Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

sekretariat Pałacu Młodzieży – PCE lub Pracownia Turystyczno-Ekologiczna ( sala 202 )

 1. Piastów 7, 70-327 Szczecin

informacje:

tel. (091) 4 22 52 61, fax. (091) 4 22 52 62

email: tur-eko@palac.szczecin.pl; krzyszyd@wp.pl

Prace  nienagrodzone będzie można odebrać u Organizatora do 26.06.2015 r., w godzinach pracy nauczycieli Pracowni Turystyczno Ekologicznej

Pałacu Młodzieży PCE w Szczecinie, w sali 202.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) dane osobowe zawarte w karcie zgłoszenia wykorzystywane będą jedynie do celów statutowych Pałacu Młodzieży – PCE w Szczecinie. Zgłoszenie dziecka na konkurs, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej oraz w publikacjach i folderach Pałacu Młodzieży. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2015/04/15/i-miejski-konkurs-fotograficzny-wiosenne-zauroczenie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google