REGULAMIN 

V EDYCJI MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I LITERCKIEJ

„ Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050”

I ORGANIZATOR

Organizatorem Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Literackiej „Ogrody pływające – czyli Szczecin 2050” jest Zespół Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie, ul. Małopolska 22, 70 – 515 Szczecin, telefon/fax. (91) 433 58 97, e-mail: sekretariat@lo12.szczecin.pl , www.lo12.szczecin.pl. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za Konkurs są Joanna Charęza (joanna.chareza@wp.pl) i Aldona Kłosińska (alklos@poczta.onet.pl).

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora.
Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 6 lutego 2015 roku (na adres organizatora).

III CELE KONKURSU

1. Prezentacja twórczości dzieci ukazująca wizję Szczecina za 40 lat, w kontekście tematu – ogrody pływające.

2. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.

3. Zgłębienie poczucia tożsamości regionalnej.

4. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku rozwoju i promocji miasta Szczecin.

5. Zachęcanie do tworzenia dla pokoleń.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie czytelnie podpisanych na odwrocie prac: imię i nazwisko ucznia, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna wraz z jego adresem e-mail lub telefonem.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Odbędzie się w następujących kategoriach:

* Klasy 0 – III SP;

* Klasy IV – VI SP;

* Klasy I – III GM;

* Wszystkie klasy ponadgimnazjalne.

3. Kryteria oceny prac plastycznych:

* wrażenia artystyczne,

* zachowanie tematu Konkursu,

* samodzielność wykonania,

* staranność wykonania.

4. Kryteria oceny prac literackich:

· zachowanie tematu Konkursu,

· twórczy charakter utworu,

· poprawność stylistyczna i językowa,

· samodzielność wykonania.

5. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające wizję Szczecina (zgodnie z tematem) za kilkadziesiąt lat.

6. Technika prac plastycznych:

* malarstwo,

* grafika (w tym grafika komputerowa),

* rysunek,

* wyklejanka,

* wydzieranka,

* przestrzenne (dopuszczalna praca w zespołach dwuosobowych).

7. Rodzaje prac literackich:

* wiersz,

* opis (jedno lub wiele ciekawych miejsc)

* limeryk (maksymalnie 2 limeryki od jednej osoby)

8. Format prac plastycznych: A3 lub A2 (przestrzenne również). Prac nie należy oprawiać. Prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę. Nie należy zwijać prac!

9. Format prac literackich: do 2 stron maszynopisu A4 (czcionka 12 pkt. Times New Roman).

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Uroczyste ogłoszenie wyników, ekspozycja prac i wręczenie nagród odbędzie się 12 marca 2015 roku w Zespole Szkół Sportowych (godzina rozpoczęcia i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie szkoły wraz z informacją o laureatach).

2. Organizator nie powiadamia indywidualnie laureatów, opiekunów ani szkół. Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronie szkoły – www.lo12.szczecin.pl i na portalu PLANETA SZTUKI ( www.planetasztuki.pl )

3. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i nagrodzi ich. Nagrody przyznawane będą w każdej kategorii.

4. Istnieje możliwość odbioru nieodebranych na uroczystości nagród w terminie 14 dni po zakończeniu Konkursu.

5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia.

6. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

7. Po zakończeniu konkursu (info na stronie szkoły), istnieje możliwość wykupu prac . Zebrane finanse zostaną przeznaczone na zakup nagród w roku następnym.

VI WARUNKI DODATKOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Do 20 lutego 2015 roku zostaną ogłoszone wyniki na stronie organizatora i na stronie Planeta Sztuki.

(Visited 40 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/11/04/v-edycja-miejskiego-konkursu-tworczosci-plastycznej-i-literackiej-ogrody-plywajace/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google