Regulamin XX Międzynarodowego Festiwalu Piosenkarzy Dziecięcych i Młodzieżowych im. Henryka Morysa
29–30 listopada 2014 r.
Festiwal dedykowany jest pamięci Henryka Morysa, znanego kieleckiego muzyka, kompozytora i pedagoga, który poświęcił dzieciom i młodzieży ponad czterdzieści lat pracy instruktorskiej w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Do udziału w festiwalu serdecznie zapraszamy młodych wokalistów (do 20 r. ż.) z kraju i z zagranicy.
ORGANIZATOR FESTIWALU
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
Biuro festiwalowe:
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego
Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej
ul. Ściegiennego 2
25–033 Kielce
Polska
Nr tel.: +48 41 365 51 41 (Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej)
Nr tel.: +48 41 365 51 01 (Sekretariat WDK)
Nr faksu: +48 41 361 83 81
Adres e-mailowy: artystyczny@wdk-kielce.pl
TERMIN FESTIWALU
29–30 listopada 2014 r.
MIEJSCE
Sala Widowiskowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

CELE FESTIWALU
popularyzacja idei pozostawionej w artystycznym testamencie przez patrona imprezy, Henryka Morysa, który pragnął przekazać młodym artystom radość płynącą ze śpiewania
propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży
integracja środowiska młodych wokalistów
prezentacja i popularyzacja repertuaru wartościowego pod względem językowym i muzycznym, przeznaczonego dla młodych wykonawców
promocja działalności opiekunów, instruktorów i nauczycieli zajmujących się rozwojem artystycznym dzieci i młodzieży
konfrontacja artystycznych dokonań dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski i z zagranicy
wyłonienie talentów wokalnych i ich promocja w mediach
ZASADY REGULAMINOWE
Festiwal przeznaczony jest dla solistów w następujących kategoriach wiekowych:
do 8 lat
9–12 lat
13–16 lat
17–20 lat
Spośród wszystkich uczestników zostanie wyłoniony laureat nagrody głównej – Grand Prix.
Zostaną także wyłonieni zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych.
KWALIFIKACJA DO UDZIAŁU
1. Kwalifikacji do udziału w festiwalu dokonuje powołana przez organizatorów Rada Artystyczna na podstawie nadesłanych materiałów dźwiękowych z dwoma utworami demo danego wykonawcy. Materiały te można nadsyłać pocztą lub na podany w regulaminie adres e-mailowy.
2. Do materiału muzycznego winna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia udziału, która jest załącznikiem do regulaminu.
3. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do dnia 14 października 2014 r.
4. Wykonawcy zakwalifikowani przez Radę Artystyczną do udziału w festiwalu otrzymają pisemne zawiadomienie wraz z ramowym programem imprezy.

KRYTERIA OCENY PRZESŁUCHAŃ FESTIWALOWYCH
1. Podczas przesłuchań festiwalowych każdy z solistów wykonuje dwie piosenki z półplaybackiem, w tym jedną obowiązkowo w języku narodowym kraju, z którego pochodzi.
2. Organizatorzy dopuszczają wyłącznie podkłady zarejestrowane na płytach CD–R w formacie CD–audio.
3. Zaleca się repertuar dostosowany do kategorii wiekowej, w której występuje wykonawca.
4. Ocenie Rady Artystycznej festiwalu podlegać będą:
umiejętności wokalne wykonawców dobór repertuaru interpretacja wykonywanych piosenek ogólny wyraz artystyczny
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik festiwalu nieodpłatnie wyraża zgodę na wyświetlanie i odtwarzanie relacji ze swojego występu w całości lub we fragmentach podczas imprez w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz na wykorzystywanie tej relacji w celach promocyjnych we fragmentach lub w całości w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych organizatora konkursu:
http://www.wdk-kielce.pl
http://pik.kielce.pl
https://www.facebook.com/wdk.kielce
http://www.youtube.com/wdkkielcepl
w celu prezentacji i promocji konkursu oraz poszczególnych wykonań.
2. Z dniem ogłoszenia wyników festiwalu jego finaliści nieodpłatnie przenoszą na organizatorów całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do występów festiwalowych, upoważniając organizatora i patronów medialnych festiwalu do korzystania z filmów na następujących polach eksploatacji:
a. emitowanie i reemitowanie na antenie telewizyjnej i w Internecie,
b. wyświetlanie w ramach pokazów podczas imprez promocyjnych regionu w kraju i zagranicą,
c. publiczne odtwarzanie całości filmów lub fragmentów, w tym z prawem do montażu w celu stworzenia odpowiednich fragmentów, za pomocą wszelkich urządzeń służących do odtwarzania obrazu i dźwięku na targach turystycznych w kraju i zagranicą oraz innych imprezach w kraju i zagranicą, na których organizatorzy będą prezentowali lub promowali swoją statutową działalność,
d. publiczne udostępnianie całości filmów lub fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych należących do organizatorów, w szczególności:

http://www.wdk-kielce.pl
http://pik.kielce.pl
https://www.facebook.com/wdk.kielce
http://www.youtube.com/wdkkielcepl
oraz za pośrednictwem regionalnych i ogólnopolskich mediów;
e. utrwalanie i zwielokrotnianie, w szczególności wytwarzanie egzemplarzy na dowolnym nośniku w celach dokumentacyjnych oraz w celu prezentacji i promocji województwa i regionu;
f. wprowadzanie do obrotu i użyczenie egzemplarzy, na których utwory utrwalono;
g. publiczne odtworzenie lub wyświetlenie;
h. zamieszczanie w wielkoformatowych nośnikach reklamy wideo, prezentujących i promujących region świętokrzyski i województwo, a w szczególności na:

  • ekranach LED,
  • wideoboardach,
  • infoscreenach.

3. Przeniesienie praw w zakresie wyżej wskazanym następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę autorów na wykonywania ich utworów zgłoszonych do występu podczas festiwalu, tak żeby organizatorzy w zakresie określonym wyżej mogli swobodnie korzystać z zarejestrowanych materiałów i z  tego tytułu ponosi wobec organizatorów wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność.
PRZEPISY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin został podany do wiadomości uczestników poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach: www.wdk-kielce.pl
2. Zgłaszając swój występ do konkursu festiwalowego, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833, z późń. zm.). Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
3. Uczestnicy festiwalu ponoszą koszty podróży, noclegów i wyżywienia oraz wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości ustalonej przez organizatora – każdy uczestnik (solista, instruktor, opiekun) wnosi opłatę wpisową w wysokości 75 zł od osoby.
4. Wpłaty akredytacyjne wraz z opłatami za noclegi i pozostałe świadczenia (których wysokość zostanie omówiona – w zależności od wybranego standardu usług – z Biurem Festiwalu) należy przelać do 14 listopada 2014 r. na konto:
Bank PEKAO S.A. I O. Kielce nr 84 1240 1372 1111 0000 1249 7027
5. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do festiwalu zobowiązane są do ich ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu.
6. Zainteresowanym dodatkowych informacji udziela:
Marcin Janaszek, kierownik Działu Animacji i Edukacji Kulturalnej WDK, nr tel.: 41 365 51 41, nr faksu: 41 361 83 81, e-mail: artystyczny@wdk-kielce.pl

Karta zgłoszeniowa

(Visited 14 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/09/19/xx-miedzynarodowy-festiwal-piosenkarzy-dzieciecych-i-mlodziezowych-im-henryka-morysa/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google