REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO im. Jana Bułhaka
pt. „Pejzaże wokół mojego miasta”

 • Organizatorem Konkursu jest Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi.
 • Celem Konkursu jest prezentowanie i promocja twórczości fotograficznej młodzieży szkół z całego kraju oraz postaci Jana Bułhaka.
 •  Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku do 21 lat w dwóch kategoriach wiekowych:
 • – I kategoria – do 16 lat,
 • – II kategoria – od 17 do 21 lat.
 • Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 10 prac w dowolnej technice (serie zdjęć będą traktowane jako całość).
 • Organizator dopuszcza do Konkursu wyłącznie prace w formie czarno-białych lub barwnych odbitek na papierze światłoczułym w formacie:
 • – czarno-białe: od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm,
 • – barwne: od 15 x 21 cm do 24 x 30 cm.
 • Do prac należy dołączyć ich kopie w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli zapisane na płycie CD.
 • Prezentowane prace muszą być związane z tematem przyrody i pejzażu regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.
 • Prace muszą być opatrzone na odwrocie: imię i nazwisko, tytuły prac, prace należy ponumerować. Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączony na ostatniej stronie).
 • Prace należy nadsyłać na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86
w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2014 r.
(decyduje data stempla pocztowego)
z dopiskiem : „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka”

 • Prace przesyłane pocztą powinny być zabezpieczone sztywną, płaską oprawą i opatrzone dokładnym adresem zwrotnym.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie prac z przyczyn od niego niezależnych.
 • Organizator nie odsyła prac. Prace biorące udział w wystawie pokonkursowej przechodzą na własność Pałacu Młodzieży. Pozostałe prace będą do odebrania od dnia rozstrzygnięcia konkursu w sekretariacie Pałacu Młodzieży w godz. 10.00 – 18.00 (I piętro, pok. 105).
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych w całości lub w części w mediach drukowanych i elektronicznych.
 • O wynikach rozstrzygnięcia Konkursu oraz o terminie uroczystego podsumowania
 • Jury poinformuje poprzez stronę internetową Pałacu Młodzieży w Łodzi www.palacmlodziezy.lodz.pl 25 czerwca 2014r.
 •  Niezależne jury powołane przez organizatora wyłoni laureatów konkursu oraz prace przeznaczone do wystawy pokonkursowej.
 • Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej, organizator zastrzega sobie również prawo do przyznania wyróżnień oraz innego podziału puli nagród.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału puli nagród.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem i uznaniem warunków regulaminu konkursu.

Serdecznie zapraszamy do udziału
KOORDYNATOR KONKURSU
Jolanta Proszak

Jan Bułhak (06.10.1876 – 04.02.1950) to twórca programu fotografiki rozumianej jako samodzielna dyscyplina artystyczna. Był orędownikiem fotografii ojczystej, jako formy zobrazowania narodowego dziedzictwa kulturowego, przyrody i pejzażu polskiego.
Mistrz z Wilna – tak nazywali go współcześni. Po ukończeniu Gimnazjum, studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze fotografie wykonał w 1905 r.
W 1912 r. otwiera w Wilnie pracownię fotografii artystycznej, rozpoczyna także dokumentację zabytków Wilna i okolic.
W latach 1919 – 1939 kieruje Zakładem Fotografii Artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Był założycielem i prezesem Fotoklubu Wileńskiego w 1927 r., współzałożycielem Fotoklubu Polskiego w 1927 r., a po II wojnie światowej Związku Polskich Artystów Fotografików (1947 r.). Był autorem licznych publikacji propagujących fotografikę i fotografię ojczystą.
Twórczość Jana Bułhaka weszła na stałe do skarbnicy kultury polskiej i zajęła w niej należne miejsce.

Szczegółowe informacje:
Koordynator Konkursu – Jolanta Proszak – kom. 506 392 874,
Sekretarz Konkursu – Joanna Szyller – kom. 531 212 380
Sekretariat PM – 042 686 34 45, fax 042 689 93 51,
Strona internetowa PM – www.palacmlodziezy.lodz.pl
e-mail PM – palacmlodziezy@toya.net.pl

Regulamin i karta zgłoszeniowa

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/05/20/xiii-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-im-jana-bulhaka/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google