REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
MOJE SOLO
W RAMACH BAŁTYCKIEGO FESTIWALU GITARY ELEKTRYCZNEJ

FINAŁ: UNIEŚCIE, 6-7 CZERWCA 2014

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA w Koszalinie
II. CELE
 Popularyzacja gitary elektrycznej i muzyki gitarowej wśród dzieci i młodzieży.
 Umożliwienie większej liczbie uczniów, publicznego przedstawienia wyników własnej
pracy oraz stworzenie nauczycielom, instruktorom i uczestnikom warunków do
konfrontacji wyników kształcenia, porównania metod pracy i wymiany doświadczeń.
 Prezentacja młodych talentów oraz promocja wyróżniających się wykonawców.
III. OGÓLNE ZASADY
1. Konkurs jest adresowany wyłącznie do solistów grających na gitarach elektrycznych
z terenu całego kraju.
2. Kategorie wiekowe:
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria do 12 lat,
II kategoria od 13 do 15 lat,
III kategoria od 16 do 18 lat.
Liczyć będzie się faktyczny wiek uczestników w dniu opublikowania podkładów na stronie
internetowej festiwalu (01.04.2014).
3. Etapy konkursu:
1. etap – kandydaci ściągają ze strony internetowej www.BFGE.pl (zakładka „do pobrania”)
dwa podkłady muzyczne: Sea Breeze oraz Baltic Waves (format MP.3), a następnie
nagrywają film na którym widoczna jest twarz oraz obie ręce wykonawcy. Film powinien
być dobrej jakości, zarówno jeśli chodzi o obraz, jak i dźwięk. Na filmie kandydaci
rejestrują swoją autorską wersję gitarowej improwizacji do każdego z podkładów.
Następnie należy wykonać dwa kolejne kroki:
 Filmy należy opublikować w serwisie społecznościowym You Tube jako tytuł filmu podając: Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej 2014 oraz swoje imię i nazwisko. W polu „tagi” należy wpisać: Bałtycki Festiwal Gitary Elektrycznej 2014. Jeden wykonawca może opublikować wyłącznie jedną wersję danego utworu.
 Należy wypełnić kartę zgłoszenia (zakładka „do pobrania”) i przesłać na adres:

Pocztą:
Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej FRAZA ul. Sucharskiego 2, 75-355 Koszalin
Pocztą elektroniczną (skan): biuro@fraza.org.pl
Faksem: 094 345 35 11
Jury będzie oceniać każdego wykonawcę, który w wymaganym terminie opublikuje film
oraz prześle wypełnioną kartę zgłoszenia.
2. etap – do drugiego etapu jury konkursowe zaprosi kandydatów, którzy otrzymali łącznie
największą ilość punktów w pierwszym etapie. O ilości dopuszczonych kandydatów w
każdej z kategorii wiekowych zdecyduje jury. W drugim etapie kandydaci wystąpią przed
jury osobiście, wykonując jeszcze raz dwa obowiązkowe utwory na żywo.
IV. TERMINY I MIEJSCE
1 etap: INTERNET – publikacja filmów na You Tube
1. Końcowy termin publikacji filmów na You Tube i przesłania karty zgłoszenia: 15 maja 2014
2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do II etapu – oficjalna strona internetowa festiwalu ( www.BFGE.pl ) –
do 18 maja 2014
2 etap: Ośrodek Rewita WDW, ul. Suriana 24 • 76-032 Mielno-Unieście
1. 31 maja 2014 – końcowy termin potwierdzenia udziału w II etapie
2. 6 czerwca 2014 r. – przesłuchania konkursowe przed jury
3. 7 czerwca 2014 r. – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
4. 7 czerwca 2014 r. – Koncert Galowy z udziałem laureatów i zaproszonych gości
V. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku do lat 18-tu z terenu
całego kraju.
2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną (lub dowód osobisty);
w przypadku przekroczenia limitu wiekowego uczestnik zostanie wycofany z konkursu.
3. Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 2 reprezentantów występujących w tej
samej kategorii wiekowej.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Wykonawcy grają na własnych instrumentach oraz wzmacniaczach. Organizatorzy
zapewniają nagłośnienie.
VI. OCENA
1. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
2. Jury oceniać będzie wykonawców według następujących kryteriów:
– właściwa interpretacja, najlepiej oddająca charakter danego utworu
– biegłość manualna i dobór odpowiednich środków technicznych
– dobór i użycie właściwych skal oraz harmonii
– ogólny wyraz artystyczny i estetyczny prezentacji

KARTA ZGŁOSZENIA

plakat

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/04/09/moje-solo-ogolnopolski-konkurs-gitary-elektrycznej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google