ANIM@KCJA – III OGÓLNOPOLSKI KONKURS
NA NAJLEPSZĄ ANIMACJĘ, GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ I FILM DOKUMENTALNY

REGULAMIN

TEMATYKA
Temat prac jest dowolny. Organizatorzy zachęcają również do nadsyłania prac ukazujących młodzież oraz postrzeganą przez nią rzeczywistość.
CELEM KONKURSU JEST:
 wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej;
 promocja talentów, prezentacja szeroko pojętej twórczości dzieci i młodzieży;
 aktywizacja rodzin, umocnienie więzi rodzinnych, zachęcenie do wspólnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
 tworzenie warunków do prezentacji twórczości amatorskiej młodzieży zajmującej się tworzeniem animacji i grafik komputerowych,
 poszukiwanie (poprzez dokument filmowy) ciekawych obszarów oraz problemów „dnia codziennego” współczesnej młodzieży oraz rodziny,
 promocję twórców i sztuki nieprofesjonalnej,
 poszukiwanie nowych nurtów i kierunków w sztuce audiowizualnej,
 odpowiedzi na pytania dotyczące kreatywności i aktywności społecznej młodych ludzi.
ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek wychowania pozaszkolnego /z wyłączeniem szkół artystycznych/.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I – do lat 16
II – do lat 21
3. Uczestnik Konkursu może być autorem tylko jednej pracy w danej kategorii.
4. Prace zgłoszone na Konkurs nie będą zwracane autorom /istnieje możliwość odbioru osobistego prac nienagrodzonych do 27.06.2014r./
5. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, z zachowaniem praw autorskich w przypadku ich wykorzystania.
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
7. Organizator powoła profesjonalne jury, które dokona oceny nadesłanych prac.
8. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej: www.mdk.bialystok.pl i przesłane /wyłącznie drogą elektroniczną/ uczestnikom.
KATEGORIE KONKURSOWE:
KATEGORIA I
Animacja artystyczna – opracowana w dowolnym programie
/czas trwania nie może przekroczyć 10 min./
KATEGORIA II
Grafika – opracowana w dowolnym programie graficznym – wymiary pliku 2480×3508 pikseli, rozdzielczość 300dpi, format pliku tif, png, bmp /nie jest wymagany wydruk/
KATEGORIA III
Dokument /czas trwania nie może przekroczyć 10 min./

ZGŁOSZENIE POWINNO OBEJMOWAĆ:
1. Prace konkursowe w postaci zapisu na płycie CD lub DVD /dotyczy animacji i filmu dokumentalnego, wraz z opisem na płycie: imię i nazwisko, kat. wiekowa i konkursowa/ przesłane na adres organizatora.
Plik z grafiką należy przesłać na adres: j.forfa@mdk.bialystok.pl lub poprzez serwer www.wetransfer.com
Organizator akceptuje również przesłanie prac konkursowych, poprzez zamieszczenie ich na serwerze zewnętrznym www.wetransfer.com, w takim przypadku nie wymagana jest płyta z animacją lub filmem.
2. Wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia /prosimy jej nie drukować i nie wysyłać/ dostępną na stronie konkursu www.mdk.bialystok.pl (zakładka konkursy/interdyscyplinarne)
PRACE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
z dopiskiem „Anim@kcja”
NAGRODY:
1. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii /I, II i III miejsce/ otrzymają nagrody rzeczowe.
2. Organizator w porozumieniu z jury zastrzega sobie prawo do innych form przyznania nagród.
TERMINARZ
 Termin zgłaszania prac upływa: 28 marca 2014r.
 Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród – 26 kwietnia 2014r.
 Warsztaty: 25-27 kwietnia 2014r.
 Zwrot prac nienagrodzonych i nie przyjętych do wystawy – do 27 czerwca 2014r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs materiałów w środkach masowego przekazu w celach promowania imprezy.
3. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz akceptacją publikowania danych osobowych autora w materiałach dotyczących Konkursu.
4. Osobom nagrodzonym w konkursie, organizator zapewnia noclegi i wyżywienie.
5. Wszystkie sporne kwestie, nie ujęte regulaminem, rozstrzyga organizator.
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres j.forfa@mdk.bialystok.pl
lub telefonicznie tel. 085 7327949, tel./fax. 085 7329049.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2014/03/20/iii-ogolnopolski-konkurs-na-najlepsza-animacje-grafike-komputerowa-i-film-dokumentalny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google