REGULAMIN XXIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI PIĘKNEJ   „Color Art”

28 maja – 1 czerwca 2014

Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej.

Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.

I. Organizator:

Goleniowski Dom Kultury,
ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90,
www.gdk.goleniow.pl

 

II. Patronat honorowy:
Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

 

III. Instytucje wspierające:
Urząd Marszałkowski w Szczecinie
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Brama Vitae”

 

IV. Tematyka:

1. Temat  XXIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art ”  realizowanego w roku 2014  brzmi   „W krainie bajki, baśni i legendy”

2. Organizatorzy pozostawiają artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji tematyki Festiwalu.

V. Kurator Festiwalu:
Joanna Czerny – Wojciechowska

VI. Festiwal przebiegać będzie w następujących w grupach wiekowych:

KATEGORIA: MALARSTWO
I grupa – 6 – 9 lat
II grupa – 10 – 12 lat
III grupa – 13 – 15 lat
IV grupa – 16 -19 lat
V grupa – 20 – 24 lat

KATEGORIA : GRAFIKA
I grupa – 6 – 9 lat
II grupa –10 –12 lat
III grupa – 13 – 15 lat
IV grupa – 16 -19 lat
V grupa – 20 -24 lat

KATEGORIA: FOTOGRAFIA
I grupa – od 12-15 lat
II grupa – od 16 -18 lat
III grupa – od 19 – 24 lat

VII. Harmonogram Festiwalu:
1.Nadsyłanie prac do dnia 15 marca 2014 (decyduje data stempla pocztowego)

2.Posiedzenie komisji festiwalowej dnia : 29 marca 2014
3.Kontakt z Laureatami, publikacja protokołu z posiedzenia Komisji, wysyłanie zaproszeń  do dnia: 10 .04.2014
4 . Finał Festiwalu : 28.05 – 1.06.2014

Przyjazd Laureatów do Goleniowa w dniu  28 maja 2014 roku. Wyjazd Laureatów z Goleniowa w dniu 1 czerwca 2014  w godzinach popołudniowych oraz wieczornych.

Program ramowy Festiwalu:
28 maja 2014 – Przyjazd Laureatów do Goleniowa. Pierwsze  spotkanie podczas kolacji.
29 maja 2014 – Wycieczka nad morze
30 – 31 maja 2014 – Warsztaty w grupach

1 czerwca 2014 – Wielka Akcja Plenerowa pn. „Malowanie Świata” połączona z wręczeniem nagród Laureatom Festiwalu

5.Wystawa prac festiwalowych będzie miała miejsce  w :  Goleniowskim Domu Kultury oraz w Centrum Informacji Turystycznej. Ekspozycja prezentowana będzie w dniach:  28 maja – 31 sierpnia 2014 roku.

VIII. Nagrody stanowią:

1.Zaproszenie Laureatów do Goleniowa na Finał Festiwalu wraz z opiekunami oraz pokrycie kosztów pobytu Laureata i jednego opiekuna.
Udział w imprezach objętych programem. Koszty transportu na  Festiwal pokrywa instytucja delegująca lub osoba prywatna zainteresowana udziałem w Finale Festiwalu.
2.Nagrody finansowe przyznaje Komisja powołana przez organizatora.
3.Pula pieniędzy przeznaczonej na nagrody wynosi 10 tysięcy złotych.
4.Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia nagród pozafinansowych:
– Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury
– Kuratora Festiwalu

IX. NAGRODY

1.Nagroda GRAND PRIX przyznana zostanie najlepszej pracy Festiwalu wraz z nagrodą finansową spośród nagrodzonych prac w kategoriach: malarstwo, grafika , fotografia.

MALARSTWO :
I nagroda finansowa
II nagroda finansowa
III nagroda finansowa

GRAFIKA :
I nagroda finansowa
II nagroda finansowa
III nagroda finansowa

FOTOGRAFIA:
I nagroda finansowa
II nagroda finansowa
III nagroda finansowa

3.Nagroda dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego

1.Nagroda dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego przyznana zostanie  w kategoriach : malarstwo i grafika.

I miejsce – nagroda finansowa

Nagrodzona praca zostanie włączona do akcji plenerowej pod nazwą : „ MALOWANIE ŚWIATA” – polegającej na namalowaniu jej w powiększeniu do rozmiaru 30 m2 i wyeksponowaniu w przestrzeni miejskiej Goleniowa przez 12 miesięcy – od czerwca 2014 do czerwca 2015 roku.

II – nagroda finansowa

III – nagroda finansowa

  1. Nagroda finansowa dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego w kategorii : fotografia

I nagroda finansowa.

Nagrodzona praca zostanie wyeksponowana w przestrzeni miejskiej Goleniowa od czerwca 2014 roku do czerwca 2015 r.

II – nagroda finansowa

III – nagroda finansowa

  1. Nagrodzone prace  prezentowane będą wystawach festiwalowych oraz w katalogu festiwalowym.

 

4.Poza wymienionymi nagrodami Organizator Festiwalu przyznaje wyróżnienia. Formą wyróżnienia jest prezentacja pracy uczestnika na festiwalowej wystawie oraz w katalogu festiwalowym.

5. Prace ocenia i nagrody przyznaje Komisja festiwalowa powołana przez Goleniowski Dom Kultury.

6. Przewodniczącym komisji  XXIV Festiwalu Sztuki Pięknej „ Color Art. będzie : Leszek Żebrowski – profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych Gdańsku na wydziale projektowania graficznego, laureat ponad 30 nagród na festiwalach krajowych oraz międzynarodowych. Fascynat i twórca rysunku, malarstwa, scenografii oraz filmu. Najbardziej znany jako autor ponad 360 plakatów wydanych drukiem.

X. Miejsce wystaw:

  1. Galeria „Przy Scenie” ,ul. Słowackiego 1 – Goleniowski Dom Kultury, Centrum Informacji Turystycznej w Goleniowe – pl. Bramy Wolińskiej 1 oraz przestrzeń miejska.

 

XI. Uwagi organizacyjne:

1. Prace przesłane na Festiwal przechodzą na własność organizatora.
2.Goleniowski Dom Kultury nabywa prawa do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na Festiwal.
3. Prace w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu należy nadsyłać na adres:

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90
e-mail: colorartgoleniow@gmail.com
www.gdk.goleniow.pl

 

4. Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez Jury.

(dotyczy malarstwa i grafiki oraz fotografii).

5.Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej
kopercie. Na odwrocie każdej z prac prosimy zamieścić dane: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek autora, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.

6. Wymiary prac w granicach formatów:
od A 4 do A 1 – do wyboru (dotyczy malarstwa i grafiki )

7. PRACE FOTOGRAFICZNE – forma przesyłania( tech. zapisu )

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Zdjęcia należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej
kopercie. Na odwrocie każdego zdjęcia prosimy zamieścić dane : tytuł pracy, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail. Autor może przesłać max. 3 prace. Cykl zdjęć może składać się z 3 prac, ponumerowanych w/g kolejności prezentacji.
Wymagany format zdjęć:
min. 20 x 30 cm, max. 30 x 45 cm.

8. Do prac należy dołączyć podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem autora – płytę CD zawierającą zapis zgłoszonych do konkursu fotografii (format zapisu – JPG, rozdzielczość – 300 dpi).

9. Do załączonych prac należy dodać wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia.
10. Nagrody finansowe nieodebrane w trakcie Festiwalu do dnia
01.06.2014 roku) osobiście przez:

– uczestnika lub pod jego nieobecność
– opiekuna prawnego/ ustanowionego w tym zakresie pełnomocnika przepadają na rzecz Organizatora.

11. Pełnomocnictwo do odbioru nagrody finansowej pod nieobecność nagrodzonego uczestnika winno zostać sporządzone w formie pisemnej i przedłożone Kuratorowi Festiwalu.

12. Dokument potwierdzający uczestnictwo w Festiwalu nieodebrany przez uczestnika, zostanie mu przesłany pocztą – na jego wniosek – wraz z katalogiem festiwalowym.
13. Osobom nienagrodzonym, a wyróżnionym w konkursie poprzez wyeksponowanie ich prac na festiwalowej wystawie, jak i uczestnikom nienagrodzonym i niewyróżnionym oraz osobom im towarzyszącym organizator nie gwarantuje noclegów, nie pokrywa ich kosztów , jak również  nie pokrywa innych kosztów pobytu i udziału w imprezach objętych programem.
14. Organizator informuje, iż każdemu z Laureatów konkursu przyznana zostanie tylko jedna nagroda finansowa.
15. Karty zgłoszenia należy wypełnić czytelnie – drukowanymi literami. Prace z wypełnionymi nieczytelnie Kartami zgłoszeń nie zostaną ocenione przez Komisję.
16.Dane zawarte w Karcie Zgłoszenia powinny zawierać :
– imię i nazwisko uczestnika
– wiek ( konkretna liczba lat , np.13 )
– dokładny prywatny adres korespondencyjny uczestnika
– bezpośredni kontakt telefoniczny oraz mailowy do uczestnika
– nazwę oraz adres instytucji (numer telefonu oraz adres mailowy) instytucji prowadzącej uczestnika wraz imieniem i nazwiskiem opiekuna artystycznego.

UWAGA!!!
UPRZEJMIE PROSIMY O PRZESYŁANIE PRAC W ODRĘBNIE PAKOWANYCH PAKIETACH :

KATEGORII : (MALARSTWO, GRAFIKA, FOTOGRAFIA)  WRAZ Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE WIEKOWE.

 

KARTA ZGŁOSZENIA – COLOR ART 2O14

(Visited 9 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/11/12/xxiv-miedzynarodowy-festiwal-sztuki-pieknej-color-art/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google