Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Łucji Danielewskiej: „Słowo jak chleb”
Temat VIII edycji: „Oczekiwanie”

1. Prosimy o nadesłanie niepublikowanego i nienagrodzonego utworu (jeden wiersz) w siedmiu egzemplarzach. Wiersz winien być opatrzony godłem.
2. W oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem kopercie, uczestnik zobowiązany jest dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) wraz z podpisanymi dwoma oświadczeniami: 1) że jest to wiersz własny, niepublikowany i nienagrodzony oraz 2) oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym formatem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wiersza na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania mojego wiersza w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują wraz z biorącym udział w konkursie powyższą klauzulę.
3. Zgłoszenie tekstu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Przesyłki niespełniające warunków nie będą uwzględniane.
5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.
6. Wiersz należy przesyłać wyłącznie pocztą, na adres współorganizatora konkursu:
Fundacja Wspierania Kultury im. Łucji Danielewskiej w Poznaniu Os. Lecha 123/16, 61-299 Poznań
7. Ostateczny termin nadsyłanie tekstów upływa 15 listopada 2013 r. Decyduje data stempla pocztowego.
8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 grudnia 2013 r., w kawiarni – restauracji „NASZ KLUB” w Poznaniu, ul. Woźna 10.
9. Autor najlepszego wiersza otrzyma:
Rzeźbę autorstwa poznańskiej artystki Marioli Kalickiej ufundowaną przez Pana Adama Nowaka ,
Nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł ufundowaną przez Grupę 3000 – Oferta Poznańskich Pośredników Nieruchomości,
Nagrodę Klubu Artystycznego PoemaCafe w postaci wieczoru z pełną oprawą promocyjną ufundowaną przez Panie Teresę i Agatę Wawrzyniak,
Nagrodę Specjalną Apteki pod Złotym Lwem ufundowaną przez właściciela dra Jana Majewskiego oraz Laur Wierzbka ufundowany przez Pana Ryszarda Daneckiego – nestora poetów poznańskich.
Dodatkowo Pan Adam Nowak ufundował Laureatowi Konkursu nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem na poznańskim Stary Rynku w „Naszym Klubie” przy ul. Woźnej 10.
Przewidziano również wyróżnienia dla 2 osób. Osoby wyróżnione otrzymają następujące nagrody:
Nagroda Klubu Artystycznego PoemaCafe w postaci wspólnego wieczoru z pełną oprawą promocyjną ufundowana przez właścicielki Panie Teresę i Agatę Wawrzyniak;
Nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu;
Nagrody książkowe autorstwa Łucji Danielewskiej ufundowane przez Rodzinę Poetki.
10. Organizator Konkursu pokrywa również noclegi dla wyróżnionych osób w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem na poznańskim Starym Rynku w Naszym Klubie przy ul. Woźnej 10. Organizator pokrywa również koszty przejazdu (pociąg pospieszny, 2 klasa) Laureatowi oraz osobom wyróżnionym spoza Poznania. Laureat oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni imiennie.
11. Nagrody należy odebrać osobiście. Nieodebrane przechodzą do puli nagród kolejnej edycji Konkursu.
12. Wiersze ocenia Jury powołane przez organizatorów.
13. Organizatorzy przewidują druk tomiku pokonkursowego oraz okazjonalne wykorzystanie tekstów bez honorarium dla autorów.
14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatorów.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/11/08/ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-lucji-danielewskiej-slowo-jak-chleb/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 7 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google