ORGANIZATOR:  

konkursu jest Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu.

KOORDYNATOREM konkursu jest Jacek Marek.

CELEM

konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na estetyczne, ekologiczne, gospodarcze i socjologiczne aspekty życia społeczności ludzkich w dorzeczach Wisły i Odry oraz wybrzeża Bałtyku poprzez refleksję i emocjonalną wypowiedź artystyczną w postaci prac:

 • plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa i komputerowa)
 • fotograficznych

ADRESATEM 

konkursu są wyłącznie amatorzy pracujący indywidualnie lub reprezentujący placówki kulturalne i oświatowe z terenu Polski.

WARUNKIEM

uczestnictwa w konkursie jest:

– nieukończenie 22. roku życia do momentu wysłania prac na konkurs.

– samodzielne wykonanie prac zgodnych tematyką z założeniami konkursu przedstawionymi w „celach konkursu”,
a przedstawiających np.:

 • krajobrazy morskie i dorzeczy rzek
 • obiekty architektoniczne (w tym hydrotechniczne)
 • obiekty pływające w kontekście krajobrazu
 • ekosystemy morskie i dorzeczy rzek
 • ludzi i zbiorowiska ludzkie związane ze środowiskiem wodnym
 • środowisko wodne
 • baśnie i legendy rzek, jezior i Bałtyku (utopce, syreny itp.)

UDZIAŁ

w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny; wiąże się  z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych Zespołu CEKDiM zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dn. 29.08.1997, (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926, z późn. zm.)

KONKURS

organizowany jest w dwóch kategoriach:

 •  A – plastycznej
 • B – fotograficznej

SZCZEGÓŁY

techniczne regulaminu dotyczące tych kategorii zawierają podrozdziały A i B.

 TERMIN

dostarczenia prac upływa z dniem  30 kwietnia 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego.

 PRACE 

należy nadsyłać na adres:

Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” we Wrocławiu

ul. Kołłątaja 20,  50-007 WROCŁAW z dopiskiem „Polskie szlaki wodne”.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii PEGAZIK.

Organizator  nie zwraca prac nadesłanych na konkurs, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.

ORGANIZATOR 

 • nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu
 • zastrzega sobie prawo reprodukcji prac w celach popularyzacji konkursu i promocji
  Zespołu „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”

OCENY  PRAC

dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne.

UCZESTNICY

konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury na stronie www.mdk. wroclaw.pl , a laureaci mailowo lub telefonicznie.

Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu w piątek, 23 maja 2014 r. 

Laureaci spoza Wrocławia mogą liczyć na nieodpłatny nocleg w naszym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.

  

A – CZĘŚĆ PLASTYCZNA

 

KATEGORIE  WIEKOWE

 • szkoła podstawowa: klasy  I – VI
 • gimnazjum
 • szkoły ponadgimnazjalne i młodzież pozaszkolna do 22 roku życia

TECHNIKA  I  FORMAT  PRAC

techniki plastyczne: malarstwo, rysunek, collage,  grafika warsztatowa i komputerowa

 • prosimy nie przysyłać prac w technikach nietrwałych np. wyklejanych makaronami, kaszami, plasteliną itp.
 • minimalny format prac A-3, maksymalny A-0
 • prosimy nie oprawiać prac

UWAGA!!

Prosimy zadbać o właściwy transport prac.  Prace zrolowane, złożone, pogniecione nie będą oceniane.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 • uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie prace
 • nie przyjmujemy prac zbiorowych
 • każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz nazwę szkoły
  lub placówki, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia

 

B – CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA

 

KATEGORIE WIEKOWE

 • gimnazjum
 • szkoły ponadgimnazjalne i młodzież pozaszkolna do 22 roku życia

TECHNIKA I FORMAT PRAC

 • akceptowane będą prace czarno-białe i kolorowe w dowolnej technice fotograficznej  w postaci odbitek w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym
 • prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane
 • dopuszczone do konkursu będą prace w formacie od  18×24 cm do  30×40 cm

UWAGA!!

Prosimy zadbać o właściwy transport prac.  Prace zrolowane, złożone, pogniecione nie będą oceniane.

WYMAGANIA KONKURSOWE

 • uczestnik konkursu może zgłosić do 3 prac pojedynczych lub  1 zestaw – po 6 zdjęć maksymalnie w  zestawie
 • zestaw będzie oceniany jako jedna praca i powinien być oznaczony w sposób jednoznaczny z podaniem kolejności zdjęć w zestawie
 • każda praca powinna być wyraźnie opisana, a w opisie zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz nazwę szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod kierunkiem którego powstały prace
 • opisy powinny być wykonane w sposób nie uszkadzający odbitki (bez śladu na obrazie)
 • do prac autor załącza pisemne oświadczenie o osobistym wykonaniu zdjęć z własnoręcznym i czytelnym podpisem

KARTA ZGŁOSZENIOWA

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/29/v-ogolnopolski-konkurs-plastyczno-fotograficzny-polskie-szlaki-wodne/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google