Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska  zapraszają do udziału

w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ „M-A-G-I-A   Ś-W-I-Ą-T

ORGANIZATOR:

 • Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 PARTNERZY:

 • Poczta Polska S.A.
 • Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
 • Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Most

CELE  KONKURSU:

 • popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki,
 • podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. 1.     Adresat:
 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 6 – 20 lat
 1. 2.     Kategorie:
 • szkoły podstawowe klasy I-III
 • szkoły podstawowe klasy IV – VI
 • szkoły gimnazjalne
 • szkoły ponadgimnazjalne
 1. 3.     Wymagania:
 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie,
 • prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg schematu: imięnazwisko _szkoła (np. JanKowalski _SP13Gdańsk),
 • prace należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD), w przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku pogrupowane w folderach wg kategorii, nośniki muszą być trwale zapisane,
 • do każdej pracy należy dołączyć wydruk (1 egzemplarz) – format A4, praca musi być trwale opisana na odwrocie wydruku: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, telefon kontaktowy i nazwa programu w jakim została wykonana.

TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • nadsyłanie prac w wersji elektronicznej i papierowej wraz z kartą zgłoszenia do 13 grudnia 2013 roku (liczy się data wpływu do placówki) na adres:

Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, 80-826 Gdańsk, e-mail: imprezy_pm_gdansk@tlen.pl

z dopiskiem GRAFIKA KOMPUTEROWA „MAGIA ŚWIĄT”

 • wyniki konkursu zostaną zamieszczone 20 grudnia 2013 roku na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku (www.palacmlo.internetdsl.pl),
 • nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane na koszt organizatora na adres placówki delegującej do końca stycznia 2014 roku.

OCENA I NARODY:

 • powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z tematem,

– samodzielność pracy,

– pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,

– estetyka wykonania,

– stopień nawiązania do tradycji;

 • w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • decyzje jury są ostateczne,
 • przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatora konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami),
 • nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.palacmlo.internetdsl.pl,
 • dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu,
  • jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych,
  • prace nieopisane i bez karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie,

 

KARTA ZGŁOSZENIA

(Visited 61 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/28/ogolnopolski-konkurs-grafiki-komputerowej-na-kartke-bozonarodzeniowa-magia-swiat/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google