1. Organizator:

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Refleksy” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20, faks 91 421 80 18, email: klubskolwin@wp.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj.

2. Patronat

Patronat nad Konkursem sprawują: kwartalnik literacko-kulturalny eleWator oraz zachodniopomorski portal kulturalny eleWatorKultury.org

3. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
• wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze,
• rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,
• popularyzacja twórczości literackiej,
• rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

4. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 10 grudnia 2013 roku.
(decyduje data stempla pocztowego)

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
15 lutego 2014 roku w siedzibie Organizatora.

5. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu. Zestawy podpisane imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1.200,- zł
II nagroda 900,- zł
III nagroda 700,- zł
Trzy wyróżnienia po 500,-zł
Jury zastrzega sobie możliwość innych od przewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięć Konkursu oraz innego podziału nagród.
Wybrane wiersze laureatów zostaną wydrukowane w kwartalniku literacko-kulturalnym eleWator.
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 9 lutego 2014 roku telefonicznie oraz drogą elektroniczną
7. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:
telefon 91 421 80 20, email: klubskolwin@wp.pl

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/10/vi-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-refleksy/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google