REGULAMIN

IX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej

„Skolwińskie Przeboje”

pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

I ORGANIZATOR

Organizatorem IX Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Polskiej „Skolwińskie Przeboje” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, tel. (91) 421 80 18, faks (91) 421 80 20, e-mail: klubskolwin@wp.pl Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Przegląd jest Katarzyna Szul – Konieczna, telefon 603 053 029.

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Przeglądu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.

Przegląd przebiegał będzie dwuetapowo:

            Pierwszy etap – eliminacje – od dnia ogłoszenia Przeglądu do 25.10. 2013 roku.

            Drugi etap – finał – 9 listopada 2013 roku.

III CELE PRZEGLĄDU

Celami Przeglądu są: Prezentacja i ocena dorobku artystycznego dzieci i młodzieży;

                                   Popularyzowanie muzyki polskiej;

                                   Popularyzowanie śpiewu jako formy ekspresji i rozwoju;

                                   Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Przegląd organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:

  • Osoby urodzone w latach 2004 – 2007
  • Osoby urodzone w latach 2001 – 2003
  • Osoby urodzone w latach 1998 – 2000
  • Osoby urodzone w latach 1995 – 1997

O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia ustalony na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty itp.)

Faza eliminacyjna

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) oraz nagrania (płyta CD)

z proponowanymi piosenkami wykonanymi przez uczestników Przeglądu. Każdy uczestnik powinien przesłać nagranie z dwoma utworami, których łączny czas nie przekracza ośmiu minut. Zgłoszenia wraz z nagraniami należy przesłać na adres Domu Kultury „Klub Skolwin” do dnia 25 października 2013 roku. Nagrania, o których mowa przechodzą na własność organizatora.

2.  Powołane przez organizatora profesjonalne Jury, po przesłuchaniu wszystkich nadesłanych nagrań, wyłoni finalistów Przeglądu (po 6 w każdej grupie wiekowej). O decyzji Jury finaliści zostaną powiadomieni do dnia 4 listopada 2013 roku telefonicznie, mailowo lub pocztą. Finał Przeglądu odbędzie się 9 listopada 2013 roku w Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

Finał

1.  Podczas finału zakwalifikowani uczestnicy Przeglądu wykonają po jednej ze swych piosenek, wskazanej uprzednio przez Jury. O wyborze piosenek do finału uczestnicy Przeglądu zostaną poinformowani wraz z decyzją o zakwalifikowaniu do finału. Organizator Przeglądu dopuszcza możliwość przedstawienia poszczególnych utworów z podkładem muzycznym (wyłącznie z wykorzystaniem nagrań na płytach CD w formacie AUDIO CD – nagrania na kasetach magnetofonowych i tak zwanych minidyskach nie będą uwzględniane). Wykonaniom bezpośrednim może towarzyszyć akompaniament muzyczny.

2.  Do dyspozycji finalistów organizator udostępni odtwarzacz płyt CD, sprzęt nagłaśniający oraz pianino elektryczne Stage Piano Roland FP7 z ważoną klawiaturą.

3.  Finałowe prezentacje oceni Jury Przeglądu. W swej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

  • umiejętności wokalne wykonawców (walory głosowe i muzykalność);
  • dobór repertuaru
  • interpretacje wykonawców
  • ogólne wrażenie artystyczne

4.   Prezentowany repertuar powinien być dostosowany do kategorii wiekowej wykonawców.

5. Jury przyzna nagrody pieniężne oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

6. Szczegółowy program przebiegu fazy finałowej Przeglądu Finaliści otrzymają wraz ze stosownym zawiadomieniem.

 V UWAGI DODATKOWE

1.   Zgłoszenie uczestnictwa w Przeglądzie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków  niniejszego Regulaminu.

2.   Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Przeglądu.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/10/10/ix-wojewodzkiego-przegladu-piosenki-polskiej-skolwinskie-przeboje/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google