1. Wojewódzki Konkurs Plastyczny jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3-21 lat.
2. Praca konkursowa musi być przestrzenna wykonana dowolnymi technikami.
3. Na konkurs można nadesłać 5 prac z jednej placówki, nie można nadsyłać prac zbiorowych.
4. Prace należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2013 r. na  adres Organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, 31 – 526 Kraków, ul. Grunwaldzka 5. Nie decyduje data stempla pocztowego. Praca powinna być zaopatrzona w wydrukowaną metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres i telefon kontaktowy, e-mail, nazwa placówki/szkoły (w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), jeśli praca wykonana jest pod opieką – imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.
5. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora MDK złożona z artystów plastyków, zastosuje następujące kryteria oceny:
– pomysłowość twórcy
– kompozycja pracy
– trwałość zastosowanych materiałów
– walory estetyczne
– przekaz artystyczny
– niepowtarzalność i oryginalność pracy
oraz przyzna I, II, III nagrodę, wyróżnienia i kwalifikacje do wystawy.
Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy, natomiast osoby nagrodzone – dyplomy i nagrody książkowe. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Prosimy o rozważne decyzje, ponieważ prac nadesłanych na Konkurs nie zwracamy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nagrodzonych prac dla celów Konkursu oraz przekazanie prac na cele charytatywne dla seniorów oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej jako upominki okolicznościowe (z informacją o wykonawcy).
8. Uczestnik nadsyłając pracę na Konkurs wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie punkty Regulaminu.
9. Lista Laureatów Konkursu, termin i miejsce finału Organizator ogłosi w dniu 6 listopada 2013 r. na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl.
10. Dodatkowe informacje: tel. 12 411 67 03 oraz na stronie MDK – www.mdkgrunwaldzka5.pl,
e-mail: mdkgrunwaldzka@poczta.fm

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/23/wojewodzki-konkurs-plastyczny-jesienny-owoc/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google