Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (dalej: „WUP w Szczecinie”) ogłasza konkurs fotograficzny pt.: “Ja i moja pasja” (dalej: “Konkurs”).

Celem Konkursu jest:

 • zachęcenie młodzieży województwa zachodniopomorskiego do łączenia pasji
  z możliwością realizowania się w przyszłej pracy zawodowej;
 • poszerzenie wiedzy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat zawodów, w których wymagany jest kontakt ze zwierzętami;
 • popularyzacja wśród młodzieży świadomych wyborów zawodowych opartych na zainteresowaniach, predyspozycjach i pasjach;
 • kształtowanie wśród młodych osób postawy szacunku i wrażliwości dla zwierząt;
 • poprzez upowszechnienie i popularyzację prac konkursowych, zachęcanie młodzieży do rozwijania własnych zainteresowań i pasji, a także zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności w tym zakresie;

 

Zasady konkursu

 Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 1. z województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te zdjęcia fotograficzne, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Tematyka konkursowych zdjęć fotograficznych powinna być związana (bezpośrednio lub pośrednio) ze zwierzętami i winna odzwierciedlać pasję i zainteresowania autorów prac (teoretyczne i praktyczne), np. może ona dotyczyć: opieki na zwierzętami, pielęgnacji, wolontariatu na rzecz zwierząt, fotografowania zwierząt, zdjęcia z własnym „pupilem”, itp.
 5. WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie zdjęć fotograficznych o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych, przesłanych w złym formacie, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji lub przekazane po terminie oraz niezgodne z niniejszym regulaminem.
 6. Zdjęcia nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom (uczestnikom Konkursu).
 7. WUP w Szczecinie nie odpowiada za zniszczenie/ uszkodzenie zdjęcia konkursowego powstałe w czasie ich przewozu/ dostarczenia do siedziby Instytucji.

 

 Zasady uczestnictwa

Kryteria formalne warunkujące uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  z województwa zachodniopomorskiego
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 zdjęcie fotograficzne.
 3. Zdjęcia fotograficzne powinny być wykonane w formacie  A4 lub A-3.
 4. Każde zdjęcie na odwrocie powinno być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
 • tytuł fotografii;
 • imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu;
 • ·         imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego oraz telefon kontaktowy;
 • nazwa i nr szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu.
 1. Zdjęcia konkursowe należy przesłać/ dostarczyć osobiście do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ( Kancelaria Ogólna) na adres:

 

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Adama Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

z dopiskiem:

Konkurs fotograficzny

„Ja i moja pasja”

 

w terminie do 30 września 2013 roku (decyduje data wpływu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie).

 1. Uczestnik Konkursu wraz z opiekunem prawnym zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Dołączenie oświadczenia – Załącznik nr 1  stanowi o zakwalifikowaniu zdjęcia do Konkursu.
 3. W przypadku wykorzystania  do wykonania zdjęcia fotograficznego wizerunku jakichkolwiek innych osób, niż wizerunek samego autora zdjęcia, należy dołączyć pisemne oświadczenie sporządzone przez te osoby (wzór oświadczenia załącznik nr 2), że wyrażają one zgodę na publikowanie ich wizerunku.
 4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie zdjęcia fotograficzne wykonane samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie.
 5. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 

Nagrody

 

 1. Organizator Konkursu dla 20 Autorów najlepszych zdjęć fotograficznych ufunduje atrakcyjne  nagrody:

a/ za zajęcie I miejsca: nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000,- zł;

b/ za zajęcie II miejsca: nagroda rzeczowa o wartości ok. 800,- zł;

c/ za zajęcie III miejsca: nagroda rzeczowa o wartości 600,- zł;

oraz 17  wyróżnień.  Dla Autorów wyróżnionych zdjęć – nagroda pocieszenia – książka.

 1. Po zakończeniu Konkursu, Organizator zorganizuje wystawę nagrodzonych i wyróżnionych fotografii.
 2. Fundatorem nagród jest WUP w Szczecinie.
 3. Miejsca I, II, III, o których mowa wyżej, nie mogą być łączone ani przyznane ex aequo.
 4. Lista 20 wyróżnionych/nagrodzonych autorów zdjęć zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Szczecinie www.wup.pl do dnia 14 października 2013 r.
 5. Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 20 października 2013 r. w siedzibie WUP Szczecin, w trackie trwania wystawy zawodoznawczej, promującej zawody związane
  z pracą ze zwierzętami.
 6. W przypadku, gdy laureat Konkursu wraz z opiekunem prawnym nie przybędzie z przyczyn losowych na podsumowanie Konkursu, będzie miał możliwość odebrania przyznanej nagrody
  w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia 4 listopada 2013 r.
 7. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. terminie laureat Konkursu traci prawo
  do przyznanej nagrody.
 8. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 4 pkt.1 niniejszego regulaminu, zostaną powiększone
  o nagrodę pieniężną w kwocie brutto, uzależnionej od wartości nagrody rzeczowej. Nagroda pieniężna nie będzie wypłacana zwycięzcy, lecz pobrana jako zryczałtowany podatek dochodowy od wartości nagrody rzeczowej, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1999 r.
  o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.).

 

 Komisja oceniająca

W celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia wyników Konkursu, zostanie powołana przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Komisja oceniająca nadesłane zdjęcia konkursowe.

 1. Zadaniem Komisji oceniającej będzie:

a)     kwalifikacja zgłoszonych zdjęć do udziału w Konkursie, na podstawie kryteriów formalnych, zgodnie z  § 3 niniejszego Regulaminu;

b)    ocena zgłoszonych zdjęć nastąpi wg kryteriów zawartych w § 5, pkt.3;

c)     przyznanie nagród i wyróżnień.

3.  Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych zdjęć wg następujących kryteriów oceny:

– trafność doboru tematu Pracy;

– walory artystyczne;

– oryginalność;

– jakość techniczna i poziom estetyczny zdjęć.

4      Komisja oceniająca zbierze się w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia  7 października 2013 roku.

5      Wszelkie kwestie, dotyczące pracy Komisji oraz ustalenia rozstrzyga przewodniczący Komisji.

6      Decyzja Komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

  

Wystawa pokonkursowa

 

 1. Nagrodzone i wyróżnione w Konkursie zdjęcia zostaną wystawione w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, ul. Mickiewicza 41.
 2.  WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do bezpłatnej bezterminowej publikacji zdjęć na wystawie pokonkursowej, w katalogu, prasie, Internecie oraz w innej drukowanej formie.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udziela pani Małgorzata Babaryko pod numerem 

 1. tel. 91 42 56 123, e-mail: malgorzata_babaryko@wup.pl.
 2. Regulamin Konkursu opublikowany zostanie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl.
 3. Załącznik nr 1 – oświadczenie dla osób niepełnoletnich – zgodnie z Regulaminem niniejszego Konkursu powinien być dołączony do przesłanego zdjęcia fotograficznego, co stanowić będzie o zakwalifikowaniu się do ww. Konkursu.
(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/23/ja-moja-pasja-konkurs-fotograficzny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google