Wydawnictwo meble.pl zaprasza do konkursu plastycznego „Mebel dziecięcych marzeń”.
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej (w dowolnej technice), której tematem będzie
mebel marzeń.

Czas trwania Konkursu
Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 2 września do 25 października 2013 r.

Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych, których tematem będą meble marzeń dzieci.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Do Konkursu prace plastyczne mogą zgłaszać dzieci i młodzież w wieku 3-14 lat.
2. Praca ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technicznej w formacie A4. Temat pracy: „Mebel
moich marzeń”.
3. Praca ma być złożona osobiście lub przesłana drogą elektroniczną (scan na e-mail: konkurs@meble.pl, temat wiadomości: Zgłoszenie do Konkursu „Mebel dziecięcych marzeń 2014”) lub przesłana pocztą (oryginał) na adres:
Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 40 lok. 108
tel. 85/ 653 79 65
z dopiskiem: Konkurs „Mebel dziecięcych marzeń 2014”
4. Termin przesyłania prac: 25 października 2013 r.
5. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi. W Konkursie można brać udział wyłącznie
„osobiście”, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o. oraz meble.pl S.A., ani członkowie ich rodzin.
7. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, iż przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
8. Nadesłane prace mają być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora pracy, datą urodzenia, adresem i telefonem kontaktowym, adresem mailowym rodzica/opiekuna autora pracy.
9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i dostarczenie jego wraz z pracą plastyczną na adres Organizatora.
10. Koszty przesłania pracy ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
11. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
12.Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Harmonogram Konkursu
· 09.09.2013 – ogłoszenie regulaminu Konkursu na portalu www.meble.pl
· 09.09-25.10.2013 – dostarczanie prac plastycznych wraz z formularzami zgłoszeniowymi na adres Organizatora
· 26.10-15.11.2013 – wybór przez komisję konkursową 10 zwycięskich prac plastycznych
· 15.11-22.11.2013 – poinformowanie zwycięzców o wygranej
· 05.12.2013 – ogłoszenie wyników Konkursu na łamach wydania 12/2013 miesięcznika „BIZNES meble.pl” oraz portalu www.meble.pl (prezentacja 10 zwycięskich prac)

Publikacja prac
1. Wszystkie prace złożone w Konkursie pozostają własnością Organizatora.
2. Wszystkie prace złożone w Konkursie mogą być publikowane przez Organizatora.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych
prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. W szczególności organizator ma prawo do:
publikowania prac w miesięczniku „BIZNES meble.pl” oraz na www.meble.pl oraz w innych wydawnictwach
(w tym internetowych) wytworzonych w przyszłości przez Organizatora, w tym w specjalnym katalogu
prezentującym nagrodzone prace.

Komisja konkursowa
1. W składzie komisji konkursowej znajdą się przedstawiciele redakcji miesięcznika „BIZNES meble.pl”.
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród. Decyzje komisji konkursowej są
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. W toku Konkursu komisja konkursowa dokonuje wyboru 10 zwycięskich prac plastycznych, kierując się
walorami artystycznymi przesłanych prac, przydatnością do ilustrowania poszczególnymi pracami tekstów
prasowych, możliwościami przekazania za pośrednictwem lub przy użyciu zgłoszonych prac istotnych
społecznie przesłań.

Nagrody
1. Organizator przyzna 10 równorzędnych nagród dla 10 wybranych prac.
2. Nagrodami są pufy dziecięce marki Sit-Sit.
3. Nagrody zostaną przesłane kurierem (na koszt Organizatora) do zwycięzców w grudniu 2013 r.
4. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.

Informacje dodatkowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane
na stronie www.meble.pl oraz podane do wiadomości Uczestnikom.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.
3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Wydawnictwo meble.pl sp. z o.o.
15-727 Białystok
ul. Hetmańska 40 lok. 108

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/09/09/konkurs-plastyczny-mebel-dzieciecych-marzen-2014/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google