Organizator

E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), przy ul. Marszałkowskiej 104/122, z kapitałem zakładowym w wysokości 51 558 390,00 zł, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 366821, NIP: 525-248-82-39.

“Uczestnik”

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

B) nie zajmuje się profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług fotograficznych i/lub nie świadczy ww. usług na dowolnej podstawie prawnej oraz nie posiada wyższego wykształcenia w zakresie fotografiki,

C) w okresie od 08 maja do 02 lipca 2013 r. wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na podstronie www.empikfoto.pl/kfe.html oraz zgłosi fotografie do Konkursu,

D) posiada konto użytkownika serwisu www.empikfoto.pl lub zarejestrowała się wypełniając formularz zgłoszeniowy,

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.
I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08 maja 2013 r. i trwa do 02 lipca 2013 r. włącznie.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.

W edycji na 2013 rok obowiązują 2 kategorie: PORTRET oraz FOTOGRAFIA ULICY.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

3.2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien dokonać rejestracji w serwisie www.empikfoto.pl, wypełnić formularz konkursowy zamieszczony na podstronie www.empikfoto.pl/kfe,wez_udzial.html oraz zgłosić fotografie.

3.3. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.empikfoto.pl/kfe,wez_udzial.html wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:

– tytuł pracy (fotografii),

– imię i nazwisko (oraz pseudonim),
– adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),
– telefon kontaktowy,
– adres e-mail,
– data urodzenia.

3.4. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

3.5. Złożenie wypełnionego formularza konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,
Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych www.empik.com, www.empikfoto.pl, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.7. Uczestnik Konkursu wysyłając formularz oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie w jednej z wybranych kategorii. Wszystkie fotografie powinny zostać zgłoszone jednocześnie z formularzem.
3.9. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej (min. 2000×3000 pikseli).

3.10. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.

3.11. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.

3.12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.

3.13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

4.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Paweł Duma, Michał Korta oraz Szymon Glonek . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.

4.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 20 lipca 2012 r.

4.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

5.1. Główne nagrody przewidziane w Konkursie to:

I miejsce kategorie PORTRET i FOOTGRAFIA ULICY

  • Aparat Nikon D5100 z obiektywem 18-105,
  • program o obróbki zdjęć CorelDRAW Home and Student
  • “Radość fotografowania” – podręcznik Nikona

II miejsce kategorie PORTRET i FOOTGRAFIA ULICY

  • Aparat Nikon Coolpix AW 110,
  • Program o obróbki zdjęć Paint Shop Pro
  • “Radość fotografowania” – podręcznik Nikona

III miejsce kategorie PORTRET i FOOTGRAFIA ULICY

  • Aparat Nikon Coolpix S6400
  • Program o obróbki zdjęć Paint Shop Pro
  • “Radość fotografowania” – podręcznik Nikona

5.2. Organizator przewiduje również nagrodę publiczności: Kurs w Akademii Nikona do wyboru: Podstaw Fotografii lub Kurs Obsługa i praktyczne wykorzystanie lamp błyskowych

Oraz “Radość fotografowania” – podręcznik Nikona.

5.2. Organizator przewiduje nagrody w postaci kodów rabatowych na odbitki do zrealizowania w serwisie internetowym empikfoto.pl, które zostaną przyznane każdemu Uczestnikowi Konkursu. Informacja o kodzie: 50 odbitek 10×15 Premium GRATIS przy zamówieniu minimum 100 sztuk odbitek 10×15 Premium. Kod jednorazowy i ważny przez 1 miesiąc od daty wysyłki kodu. Kod zostanie przekazaną drogą mailową po wysyłce zgłoszenia przez Użytkownika.

5.3. Organizator przewiduje również nagrody w postaci kodów rabatowych na odbitki do zrealizowania w serwisie internetowym empikfoto.pl, które zostaną przyznane każdemu Użytkownikowi, który odda głos w konkursie. Informacja o kodzie: 45 odbitek 10×15 Standard GRATIS przy zamówieniu minimum 100 sztuk odbitek 10×15 Standard. Kod jednorazowy i ważny przez 1 miesiąc od daty wysyłki kodu. Kod zostanie przekazany drogą mailową zaraz po potwierdzeniu oddania głosu.

5.4. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.

5.5. Nagrody w postaci aparatów fotograficznych zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

5.7. Poza nagrodami rzeczowymi Uczestnicy, którzy otrzymali nagrody opisane w pkt. 5.1. powyżej otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dodatkowe Nagrody Pieniężne przewidziane przez Organizatora nie będą wypłacone Laureatom Konkursu lecz pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranych w Konkursie przez danego Laureata.

5.8. Nagroda publiczności zostanie wyłoniona w drodze głosowania przez Internautów. Każdy zarejestrowany użytkownik empikfoto.pl może oddać jeden głos. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów, co do których istnieje podejrzenie, że zostały oddane w wyniku oszustwa.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

6.2. Organizator ani Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora i Współorganizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika Głosowania.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.empikfoto.pl/kfe

7.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 3.6.

7.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę www.empikfoto.pl, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

7.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest E-commerce Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej związanej z działalnością serwisów w grupie kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. (w tym serwisów empik.com i empikfoto.pl) oraz informacji o zmianach w funkcjonowaniu serwisów. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

ZGŁOŚ ZDJĘCIE DO KONKURSU

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/08/konkursu-fotograficzny-dla-amatorow/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 3 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google