REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY LOGO
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z o.o.

§ 1
Informacje ogólne.
Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 37-700 Przemyśl ul. Płowiecka 8 (w dalszej części Regulaminu – MPEC Przemyśl).
Konkurs obejmuje opracowanie projektu graficznego LOGO – identyfikacji wizualnej MPEC Przemyśl (w dalszej części Regulaminu – logo).

§ 2
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie logo, które będzie miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i korespondencyjnych, w tym m.in. umieszczenie w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym, stronach internetowych oraz innych drukach i materiałach wydawanych lub sygnowanych przez MPEC Przemyśl.
Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną i powinien nawiązywać do charakteru działalności MPEC Przemyśl.
Projekt logo powinien zawierać skróconą nazwę przedsiębiorstwa – „MPEC Przemyśl”
Projekt logo powinien być wykonany w wersji kolorowej. Dopuszczalne jest użycie maksymalnie 3 kolorów wg specyfikacji:

– Czerwony (RGB – 237 28 36; CMYK – 0 100 100 0; PANTONE – 032 C)
– Niebieski (RGB – 0 75 132; CMYK – 100 56 0 18; PANTONE – 294 C)
– Szary (RGB – 128 130 133; CMYK – 0 0 0 60; PANTONE – 425 C)
Zabrania się podpisywania prac imieniem, nazwiskiem, inicjałami oraz znakowanie w jakikolwiek sposób umożliwiające identyfikację projektanta.

§ 3
Warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które:
zapoznały się z niniejszym Regulaminem i akceptują jego postanowienia,
złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w przypadku osób fizycznych wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
za osoby niepełnoletnie oświadczenie, o którym mowa w ppkt. b, składają przedstawiciele ustawowi – załącznik nr 2.
przed przystąpieniem do Konkursu złożyły oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych w ppkt d, uczestnik konkursu, który złożył projekt objęty roszczeniem, ponosi pełną odpowiedzialność finansową wobec Organizatora i osób trzecich z tego tytułu oraz zrekompensuje Organizatorowi konkursu, jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych.
Prace konkursowe zgłoszone bez podpisanych własnoręcznie oświadczeń – załączniki nr 1 – 4 oraz Karty zgłoszeniowej – załącznik nr 5, nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu.
Wyłonione podczas konkursu logo staje się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizator konkursu nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem projektów użytymi do ich wykonania materiałami oraz doręczeniem ich do siedziby Organizatora.

§ 4
Prezentacja i forma pracy konkursowej
Projekt logo należy składać łącznie w następujących formatach:
Kolorowy wydruk na sztywnym papierze formatu min. A4.
Na nośniku elektronicznym, na płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: TIFF, BMP o rozdzielczości min. 600 dpi oraz w formacie wektorowym: CDR, z podaniem parametrów graficznych niezbędnych do właściwego użytkowania.
Pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu logo bez utraty jakości.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.
W przypadku gdy uczestnik konkursu składa więcej niż jeden projekt, do każdego z nich należy dołączyć wydruk oraz płytę CD lub DVD z projektem, wg zasad określonych w pkt 1 i 2.
Nadesłane i złożone prace konkursowe i dokumenty nie podlegają zwrotowi.

§ 5
Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace konkursowe, wg wytycznych określonych w paragrafie 4 wraz z wypełnionymi załącznikami 1 – 5 należy składać w zapieczętowanej kopercie w siedzibie Organizatora – sekretariat MPEC Przemyśl ul. Płowiecka 8 – I piętro, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 30.06.2013r. z dopiskiem na kopercie: “Konkurs na projekt logo” (decyduje data wpływu pracy do siedziby Organizatora).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałe w trakcie przesyłki.
Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

§ 6
Rozstrzygnięcie konkursu
Wyboru laureata konkursu na logo MPEC Przemyśl dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Zarządu MPEC Przemyśl.
Skład Komisji Konkursowej zostanie podany na stronie internetowej Organizatora www.mpec.przemysl.pl – zakładka „Konkurs na logo MPEC” niezwłocznie po jej powołaniu.
Wszystkie prace konkursowe, spełniające wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora www.mpec.przemysl.pl – zakładka „Konkurs na logo MPEC”, w sposób umożliwiający oddanie przez internautę głosu na jeden z projektów.
Głosowanie i wyniki głosowania o czym mowa w pkt 3, stanowią formę konsultacji i nie mają dla Komisji Konkursowej charakteru wiążącego.
Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.08.2013r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 31.08.2013r. na stronie internetowej Organizatora www.mpec.przemysl.pl – zakładka „Konkurs na logo MPEC”. Zwycięzca konkursu o wygranej powiadomiony zostanie także telefonicznie.
Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 7
Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
W przypadku, gdy wybrany projekt był realizowany zespołowo, nagroda przyznana zostanie zespołowi w łącznej wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o ciężary o charakterze publicznoprawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody.
Nagroda zostanie wypłacona wyłonionemu zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy o przeniesie na Organizatora praw autorskich majątkowych do wybranego logo – znaku graficznego. Nagroda zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę konkursu w terminie 14 dni od dnia podpisania wymienionej wyżej umowy.

§ 8
Postanowienia końcowe
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.
Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów do zaprezentowania ich m.in. na stronie internetowej Organizatora konkursu.
Aktualna treść niniejszego regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika konkursu postanowień niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści niniejszego regulaminu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
Autor zwycięskiego projektu zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygraniu niniejszego konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/06/konkurs-na-logo-mpec-w-przemyslu/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google