Biennale Sztuki Młodych “Rybie Oko 7” jest już siódmą edycją projektu realizowanego od 2001 roku przez Bałtycką Galerię Sztuki Współczesnej w Słupsku. Założeniem festiwalu jest promocja młodych, poszukujących artystów, którym chcemy dać możliwość konfrontacji z innymi artystami, krytykami sztuki oraz szeroką publicznością.

W 2013 roku biennale zostaje zorganizowane w przestrzeniach wystawienniczych Galerii Kameralnej, Baszty Czarownic w Słupsku oraz Centrum Aktywności Twórczej w Ustce.

REGULAMIN
1. Biennale kierowane jest do młodych artystów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia w chwili złożenia swojego zgłoszenia. Do udziału zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych jak i dyplomantów studiów licencjackich oraz magisterskich wyższych uczelni artystycznych.
2. Artyści mogą zgłosić maksymalnie 3 swoje prace wykonane w następujących technikach: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, instalacja, wideo i in., przy czym dyptyk (tryptyk itp.) liczony jest jako jedna praca.
3. Prace muszą być własnością autora, nie mogą też być wcześniej nagradzane ani eksponowane. Wcześniejsza prezentacja pracy dyskwalifikuje artystę z konkursu oraz z wystawy.
4. Kwalifikacja prac dokonana zostanie przez ogólnopolskie jury powołane przez organizatorów.
W jego skład wejdą – Grzegorz Borkowski,
Dorota Łagodzka i Justyna Ryczek oraz
przedstawiciele organizatora – Edyta Wolska
i Roman Lewandowski. Skład jury może ulec zmianie.
5. Kwalifikacja prac i projektów odbędzie się na podstawie przesłanych na CD/DVD prac, które nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– czytelnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (znajdującą się na stronie galerii)
– dokumentację prac na CD/DVD wraz z opisem.
Reprodukcje (lub prace wideo) muszą być podpisane imieniem, nazwiskiem oraz posiadać tytuł, rok powstania, format (najpierw wysokość pracy, a później szerokość), technikę (w skrócie).
– kserokopię lub skan dowodu wpłaty 60,00 zł na konto galerii, jako udział w kosztach organizacyjnych konkursu (w przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę, kwota nie podlega zwrotowi)
– numer konta Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
Bank PEKAO S.A. I O/SŁUPSK
07124037701111000040682855
– zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 czerwca 2013 r.
– liczy się data stempla pocztowego.
– W przypadku problemów technicznych
będzie można nadesłać zgłoszenie drogą mailową na adres:
anna.maciejewska@baltic-gallery.art.pl . Zgłoszenie mailowe musi zawierać: kartę zgłoszenia, reprodukcje prac oraz skan dowodu wpłaty.
6. Lista zakwalifikowanych artystów na wystawę zostanie opublikowana na stronach internetowych galerii(www.baltic-gallery.art.pl) do 25 czerwca 2013 r.
7. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne
8. Organizatorzy przewidują wyróżnienia najlepszych prac oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursu (wyróżnionych artystów).
Nagroda główna: 30 000 zł.
O pozostałych nagrodach będziemy sukcesywnie informować.
9. Koszty dostarczenia i odsyłania prac ponoszą organizatorzy. Koszty ewentualnego ubezpieczenia
ponoszą autorzy.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w celach promocyjnych, bez uiszczania honorarium
oraz przewidują druk katalogu.
11. Organizatorzy zapewniają artystom zakwalifikowanym do wystawy transport prac oraz zakwaterowanie (2 noclegi)
12. Terminy:
– nadesłanie zgłoszenia – do 25 czerwca 2013 r.
– ogłoszenie wyników – do 20 lipca 2013 r.
– transport prac zakwalifikowanych do wystawy do 30 września 2013 r.
– otwarcie biennale, ogłoszenie decyzji jury i rozdanie nagród 9 października 2013 r.
– termin zakończenia wystawy 30 listopada 2013 r.
Adres, pod który należy przesłać zgłoszenia:
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Partyzantów 31a
76-200 Słupsk
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Specjalista ds. wystaw: Roman Lewandowski
tel. 0510 043 701 e-mail: lewrom@interia.p

 

Karta zgłoszeń

(Visited 12 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/05/06/biennale-sztuki-mlodych-rybie-oko-7/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google