Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału
w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE GRAFIKI I ANIMACJI KOMPUTEROWEJ

ORGANIZATOR:
Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
PARTNER:
Fundacja „Wspólnota Gdańska”

TEMATYKA:
Baśnie i legendy Polskie

CELE KONKURSU : popularyzacja grafiki i animacji komputerowej wśród dzieci i młodzieży; pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki i animacji.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Grafika komputerowa: uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 6 – 20 lat, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane, kategorie wiekowe:

  • szkoły podstawowe klasy I-III
  • szkoły podstawowe klasy IV-VI
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne 


prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg schematu: imięnazwisko _szkoła (np. JanKowalski _SP13Gdańsk), prace należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD), w przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku pogrupowane w folderach wg uczestników i roczników, nośniki muszą być trwale podpisane,

do każdej pracy należy dołączyć wydruk (1 egzemplarz) – format A4, praca musi być trwale opisana na odwrocie wydruku: imię i nazwisko autora, rok urodzenia, klasa, szkoła, telefon kontaktowy i nazwa programu w jakim została wykonana.

2. Animacja komputerowa:

uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego w wieku 11 – 20 lat, każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie, prace zbiorowe nie będą oceniane, kategorie wiekowe:

  • szkoły podstawowe klasy IV-VI
  • gimnazja
  • szkoły ponadgimnazjalne

prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. avi, mpg, gif) wg schematu: imięnazwisko _szkoła (np. JanKowalski _SP13Gdańsk), uruchamianie programu powinno następować wyłącznie z przysłanego nośnika, prace należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD), w przypadku większej ilości prac nadsyłanych przez szkołę wszystkie prace powinny znajdować się na jednym nośniku pogrupowane w folderach wg uczestników i roczników, nośniki muszą być trwale podpisane.

Prace wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
PAŁAC MŁODZIEŻY
ul. Ogarna 56,
80 – 826 Gdańsk,
z dopiskiem „Grafika i animacja”,

TERMIN KONKURSU: nadsyłanie prac do 29 maja 2013 r., wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 czerwca 2013 r. na stronie internetowej Pałacu Młodzieży w Gdańsku (www.palacmlo.internetds.pl), o wygranej oraz terminie i miejscu podsumowania konkursu osoby nagrodzone zostaną poinformowane przez Pałac Młodzieży w Gdańsku także telefonicznie lub mailem.
OCENA JURY: powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematem,
– samodzielność pracy,
– pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,
– estetyka wykonania. decyzje jury są ostateczne.

NAGRODY: w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za I, II, III miejsce, nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: nadesłanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność organizatora, nadesłanie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, zgłaszający wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i wideo przez organizatorów podczas wręczenia nagród laureatom, a także wykorzystanie danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu, jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu, prace nieopisane i bez karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.

Bliższych informacji udziela:
Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej godz. 13.00- 16.00
PAŁAC MŁODZIEŻY ul. Ogarna 56 , 80-826 GDAŃSK
pokój nr 28, tel. (58) 301-60-07; fax (58) 301-40-09, wew. 36 e-mail: imprezy_pm_gdansk@tlen.pl

Karta zgłoszenia

(Visited 43 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/30/ogolnopolski-konkurs-grafiki-i-animacji-komputerowej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google