REGULAMIN
Konkursu Piosenki Ekologicznej Eko- Mix 2013 r.

Organizatorzy: Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach
Współorganizator:
• Starostwo Powiatowe w Gryficach
• Urząd Miejski w Płotach
• Polski Związek Łowiecki
• Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
• Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Pasja”
Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży należących do grup muzycznych działających przy ośrodkach kultury, klubach itp.. Giełda ma charakter spotkań i konfrontacji artystycznych. W giełdzie mogą występować jedynie amatorzy (zespoły instrumentalno-wokalne, soliści). Każdy wykonuje jedną piosenkę o tematyce przyrodniczo – ekologicznej.
Cele Konkursu:
1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży treści ekologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę środowiska.
2. Podnoszenie świadomości ekologicznej.
3. Kształtowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za stan środowiska.
4. Propagowanie wspólnego śpiewania i muzykowania.
5. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.
6. Wyzwalanie artystycznych emocji, inspiracji twórczych.
Zasady Festiwalu:
1. W festiwalu mogą uczestniczyć soliści i zespoły wokalne (max 6 osób) w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria – do 6 lat
II kategoria – 7 – 9 lat
III kategoria- 10 – 12 lat
IV kategoria- 13 – 16 lat
V kategoria- 17- 20 lat
2. Każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o tematyce proekologicznej.
3. Czas trwania piosenki – max. 4 min.
4. Zgłoszenia będą przyjmowane na kartach zamieszczonych na naszej stronie internetowej www.mgokploty.pl w zakładce Eko-Mix.
5. Prezentacje będzie oceniać jury powołane przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach, które kierować się będzie:
– doborem repertuaru,
– interpretacją,
– ogólnym wyrazem artystycznym.
6. Zespoły i soliści zgłaszają udział pisemnie na adres organizatora w terminie do 15 maja 2013 r.
o uczestnicy Giełdy przyjeżdżają na koszt własny, bądź instytucji delegującej,
o zapewniamy poczęstunek dla uczestników Giełdy,
o liczba członków zespołu nie może być większa niż sześć osób.
7. Ocena i nagrody:
Każdy uczestnik Giełdy otrzymuje dyplom i pamiątkę za udział. Jury przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej. Jury ma prawo przyznać również wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny. Członków jury powołuje Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Płotach oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
8. Sprawy organizacyjne:
– Festiwal odbędzie się 8 czerwca 2013 r. od godziny 12.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach.
– Soliści oraz zespoły wnoszą opłatę akredytacyjną w kwocie 10 złotych od każdego uczestnika.
Akredytacje prosimy wpłacać na konto MGOK w Płotach: BS Gryfice 92 9376 0001 2009 0008 1634 0001
– Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prezentacji festiwalowych dla potrzeb festiwalu i jego promocji.

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/24/konkurs-piosenki-ekologicznej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google