1. Tematem konkursu jest artystyczne przedstawienie jelenia w jego naturalnym otoczeniu.  Uczestnicy  klasyfikowani będą w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15, młodzież od 15   do  18 lat oraz dorośli powyżej 18 roku życia.

2. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

3. Uczestniczy mogą zgłaszać do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.

4. Każdy uczestnik konkursu nadsyła 3 fotografie (wyraźnie oznakowany zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

5. Format zdjęcia 30×40 cm. Zdjęcia czarnobiałe lub kolorowe na białym papierze matowym  lub błyszczącym.

6. Ostateczny termin nadesłania prac ustala się na dzień 15.05.2013 r. Decyduje data stempla pocztowego.

7. Każda fotografia powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający: Imię i Nazwisko autora, Adres, telefon kontaktowy i tytuł pracy oraz  opis: miejsce wykonania zdjęcia,

8. Dodatkowo należy dołączyć:

  • wykaz prac (na osobnej karcie),
  • obowiązkowo oświadczenie o posiadaniu pełnych praw autorskich do zdjęć oraz zgodę    na przetwarzanie danych osobowych – druki oświadczeń znajdują się na www.mgokploty.pl    w zakładce EKO-MIX .
  • płytę CD lub DVD z cyfrowym zapisem nadesłanych prac (JPG lub TIFF) w pełnej rozdzielczości

9. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

10. Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w dobrze zabezpieczonych, sztywnych opakowaniach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Płotach,  ul. Kościuszki 7,   72-310 Płoty

Prace uszkodzone w transporcie nie będą dopuszczone do konkursu.

11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia XX Edycji Imprezy Ekologicznej Eko- Mix, 8 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Amfiteatrze Parku Miejskiego w Płotach. W trakcie trwania Imprezy ekologicznej EKO-MIX  będzie można oglądać prace na wystawie  w Nowym Zamku w Płotach, której otwarcie będzie miało miejsce 7 czerwca o godzinie 17.00.

12. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną także na stronie internetowej www.mgokploty.pl, tam również zostaną opublikowane nagrodzone i wyróżnione prace.

13. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych    i wyróżnionych prac.

15. Wszystkie fotografie przechodzą na własność Organizatora.

16. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby w nim uczestniczące   obowiązkowe z pkt. 8 niniejszego regulaminu.

 17. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Decyzja Jury co do wyboru nagrodzonej fotografii jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.  W przypadku otrzymania przez Organizatorów i/lub Jury i/lub któregokolwiek z członków Jury informacji, po / lub przed przyznaniem przez Jury którejkolwiek z nagród wskazanych w niniejszym regulaminie, iż nagrodzona fotografia stanowi plagiat i/lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu, Organizatorom lub na mocy ich decyzji, Jury przysługuje prawo bądź wstrzymania się z przekazaniem nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, bądź odmowa przyznania nagrody danemu uczestnikowi i przekazania jej na rzecz innego uczestnika programu, bądź podjęcia decyzji o nieprzyznawaniu nagrody w ogóle,  bądź w przypadku nagród już przekazanych – domagania się ich zwrotu. W przypadku takim zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych

Oświadczenie

(Visited 31 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/23/konkurs-fotograficzny-eko-mix-2013-jelen-szlachetny-i-jego-otoczenie/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google