W związku z realizacją zadań Polskiej Instytucji Łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych oraz zbliżającym się Dniem Dziecka, Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla dzieci i młodzieży”. Konkurs polega na zaprojektowaniu EKUZ w wersji dla dzieci lub młodzieży. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała EKUZ dla dzieci lub młodzieży w nawiązaniu do obowiązującego zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wzoru

Prace muszą być ukierunkowane na zaprezentowanie:
1) Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w wersji dla dzieci lub młodzieży,
2) korzyści płynących z posiadania EKUZ,
3) tematyki związanej z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na terenie państw UE/EFTA,
4) celu i potrzeby posiadania EKUZ.

Nagrodzone prace konkursowe będą wykorzystywane w kampaniach informacyjnych prowadzonych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w obszarze przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.
Celem Konkursu jest promocja zdrowia, w tym:
1) zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyka związaną z EKUZ,
2) skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany jakie nastąpiły w przemieszczaniu się i podróżowaniu od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej,
3) popularyzowanie wiedzy o prawie Unii Europejskiej przede wszystkim w sektorze zdrowia i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
4) zwiększenie rozpoznawalności EKUZ w środowisku dzieci i młodzieży,
5) promowanie wiedzy na temat EKUZ i korzyści płynących z jej posiadania,
6) realizacja zadań NFZ polegających na prowadzeniu wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia w szczególności w obszarze realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz promocji zdrowia.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i trwa od dnia 28 marca 2013 roku do dnia 13 maja 2013 roku.

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
1) uczniowie szkół podstawowych (6 -12 lat),
2) uczniowie szkół gimnazjalnych (13 -15 lat),
3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (16 – 18 lat).

W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASADY KONKURSU
1. Prace plastyczne powinny być przesłane w wersji papierowej (max format A3), nieoprawione. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice.
2. Nadsyłane prace MUSZĄ zostać podpisane imieniem i nazwiskiem autora pracy,pełną datą urodzenia (dzień-miesiąc-rok), adresem i telefonem kontaktowym, adresem mailowym rodzica/opiekuna autora pracy.
3. Pracę konkursową każdy uczestnik powinien wykonać SAMODZIELNIE.
4. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko 1 pracę.
5. Praca powinna przedstawiać projekt Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla dzieci lub młodzieży.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) dostarczenie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszenia (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), który można pobrać ze strony internetowej Organizatora – www.ekuz.nfz.gov.pl,
b) dostarczenie pracy Konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
7. Prace należy składać osobiście, przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Departament Współpracy Międzynarodowej Centrala NFZ ul. Koszykowa 78, 00-671 Warszawa (V piętro blok „C”)

w godzinach pracy urzędu tj. 8.00 – 16.00 od
poniedziałku do piątku, do dnia 13 maja 2013 roku, z dopiskiem Konkurs EKUZ. W przypadku wysłania pracy pocztą lub kurierem decyduje DATA WPŁYWU pracy do Organizatora.

8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w 3 ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm.).
9. Koszty przesyłki ponoszą Autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
10. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie, o którym mowa w pkt. III.7.
12. Jeżeli w toku trwania konkursu lub po jego zakończeniu okaże się, że uczestnik nie jest autorem nadesłanej pracy lub nie przysługują mu pełne prawa majątkowe do nadesłanej pracy, uczestnik lub opiekun prawny uczestnika ponosić będzie odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
2. Zdobywcy nagród głównych i wyróżnień zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodności z tematyką, o której mowa w pkt. I.3 oraz celem określonym w pkt. I.4,
b) inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki,
c) samodzielności wykonania,
d) ogólnego wrażenia estetycznego.
3. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
4. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie Jury uczestniczący w posiedzeniu.
5. W każdej kategorii wiekowej, o której mowa w pkt. II.1, zostaną nagodzone po trzy prace. Ich autorzy otrzymają nagrody główne w postaci dyplomów oraz zestawów upominkowych od NFZ. Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej może zostać
przyznane jedno wyróżnienie. O jego przyznaniu zadecyduje Jury większością głosów.
6. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie, pisemnie lub mailowo o miejscu i terminie wręczenia nagród najpóźniej na 5 dni przed wręczeniem nagród.
Dodatkowo lista laureatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora www.ekuz.nfz.gov.pl.
7. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu związanych z odbiorem nagrody. Nagrody nie odebrane zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszenia.
8. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

PRAWA AUTORSKIE
1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,
b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości m.in. w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym,
publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, public relations,
c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.
2. Uczestnik nie ma prawa do wykorzystania utworu lub jego części w jakimkolwiek innym wydawnictwie.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas nieokreślony.
5. Organizator jest upoważniony do opracowania lub zlecenia opracowania utworu, dokonywania skrótów, obróbek graficznych.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami utworu.
7. Organizator niniejszym oświadcza, że akceptuje oświadczenia uczestnika złożone w kuponie konkursowym oraz wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie majątkowych praw autorskich do utworu oraz innych praw określonych w niniejszym Regulaminie na
zasadach w nim przewidzianych.
8. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej, nadesłanej wraz z formularzem zgłoszeniowym lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym
zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy  dostępne są tutaj

ponadgimnazjalna gimnazjum podstawówka

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/04/05/europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego-ekuz-konkurs/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google