Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą nieprzerwanie od 1990 roku. Jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w  Goleniowskim Domu Kultury i  w przestrzeni miejskiej.

 Rokrocznie najciekawsze z prac przeznaczane są na licytacje których celem jest niesienie pomocy dzieciom. Festiwalowe prace pozostają także w  ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych.

I. Organizator:

Goleniowski Dom Kultury,

ul. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów

tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90,

www.gdk.goleniow.pl

II. Patronat honorowy:

Polski Komitet Do Spraw UNESCO w Warszawie

III. Instytucje wspierające:

Urząd Marszałkowski w Szczecinie

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Brama Vitae”

IV. Tematyka:

 1. Tematem XXIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki PięknejColor Art.”  jest  :  „ FOLKLOR CZTERECH STRON ŚWIATA „
 2. Organizatorzy pozostawiają artystom swobodę wypowiedzi w interpretacji tematyki konkursu. 

V. Kurator Festiwalu

Joanna Czerny – Wojciechowska

VI. Festiwal przebiegać będzie w grupach wiekowych

KATEGORIA : MALARSTWO

I  grupa –     od   6 – 9 lat

II grupa –    od 10 – 12 lat

III grupa –   od 13 – 15 lat

IV grupa –  od  16 -19 lat

V  grupa –   od  20 – 24 lat

KATEGORIA : GRAFIKA

I grupa –   od 12 -15 lat

II grupa –  od 16 –18 lat

III grupa –  od 19 – 24 lat

KATEGORIA:  FOTOGRAFIA

I grupa –   od 12-15  lat

II grupa –  od 16 -18 lat

III grupa –  od 19 – 24 lat

VII. Harmonogram realizacji Festiwalu:

 1. Nadsyłanie prac do dnia – 12 .04. 2013       (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Posiedzenie Jury dnia –   20.04. 2013   
 3. Kontakt z laureatami, publikacja protokołu festiwalowego prezentującego listę laureatów, wysyłanie zaproszeń  do dnia                           –    30.04. 2013 
 4. Finał Festiwalu;  

– Pobyt laureatów w Goleniowie,

– warsztaty artystyczne,

– wycieczka, akcja plenerowa w dniach:  28.05 – 2 .06. 2013

5.Ekspozycja wystawy festiwalowej w Goleniowskim Domu Kultury do dnia 31.08.2013 

VIII. Nagrody stanowią:

1.Dla laureatów :  zaproszenie do Goleniowa na Finał Festiwalu wraz z opiekunami oraz pokrycie kosztów  pobytu laureata i jednego opiekuna oraz ich udziału w imprezach objętych programem. Koszty przyjazdu i na Festiwal i powrotu laureaci oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym  zakresie.

  2.Nagrody finansowe przyznane przez Jury.

3.Pula pieniędzy przeznaczonej na nagrody wynosi 10 tysięcy  złotych.

4.Organizator zastrzega sobie możliwość ustanowienia pozafinansowych nagród : Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury oraz Kuratora Festiwalu.

 IX.  SYSTEM NAGRADZANIA

1.Tytuł  GRAND PRIX – przyznany  najlepszej pracy Festiwalu wraz  z nagrodą finansową zostanie wyłoniony  spośród  nagrodzonych  prac kategoriach  : malarstwo, grafika , fotografia.

2. Nagrody w poszczególnych kategoriach

MALARSTWO :        

I  nagroda finansowa

II  nagroda finansowa

III nagroda finansowa

GRAFIKA :  

I  nagroda finansowa

II nagroda finansowa

III nagroda finansowa

 FOTOGRAFIA:

I nagroda finansowa

II  nagroda finansowa

III  nagroda finansowa

3. Nagroda dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego

4. Nagroda dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego  w kategorii malarstwo i grafika.

I  miejsce –  nagroda finansowa oraz nagroda spektakularna.

Nagrodzona praca  zostanie włączona do  akcji plenerowej pod nazwą :  „  MALOWANIE ŚWIATA”  – polegającej na  namalowaniu jej  w  powiększeniu  do rozmiaru 30 m2 i  wyeksponowaniu  w przestrzeni miejskiej  Goleniowa  przez 12 miesięcy  – od czerwca 2013 roku do czerwca 2014 roku.

II  – nagroda finansowa

III – nagroda finansowa

5. Nagroda finansowa dla najlepszej pracy powiatu goleniowskiego w  kategorii  fotografia

I  nagroda finansowa  oraz nagroda spektakularna.  Nagrodzona  praca zostanie wyeksponowana w przestrzeni miejskiej  Goleniowa przez 12 miesięcy od czerwca 2013 roku  do czerwca 2014 r.

II  – nagroda finansowa

III – nagroda finansowa

Prace  osób nagrodzonych  będą  prezentowane na  wystawie festiwalowej  jak również w katalogu festiwalowym.

Poza wymienionymi nagrodami Organizator Festiwalu przyznaje wyróżnienia. Formą wyróżnienia jest prezentacja  pracy uczestnika na festiwalowej wystawie oraz w katalogu festiwalowym.

UWAGA

Prace ocenia i nagrody przyznaje Jury festiwalowe powołane przez  Goleniowski Dom Kultury. 

Składowi Jury przewodniczyć będzie Leszek Żebrowski – profesor  nadzwyczajny Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwent Wyższej

Szkoły Sztuk Plastycznych Gdańsku na wydziale projektowania graficznego, laureat ponad 30 nagród na festiwalach krajowych  oraz międzynarodowych. Fascynat i twórca rysunku, malarstwa, scenografii oraz filmu. Najbardziej znany jako autor ponad 360 plakatów wydanych drukiem.

X. Miejsce wystaw:

 1. Galeria „Przy Scenie” ,ul. Słowackiego 1 – Goleniowski Dom Kultury, przestrzeń miejska.

XI. Uwagi organizacyjne:

 • Prace przesłane na  Festiwal przechodzą na własność organizatora.
 • Goleniowski Dom Kultury nabywa praw do przetwarzania i wykorzystywania prac zgłoszonych na Festiwal.
 •  Prace w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu należy nadsyłać na adres:

 

Goleniowski Dom Kultury

ul. Słowackiego 1

72-100 Goleniów

tel./fax 91 418 26 88, 91 418 95 90

 

e-mail: colorartgoleniow@gmail.com

www.gdk.goleniow.pl

 

 • Prace zwinięte w rulon nie będą oceniane przez Jury. (dotyczy malarstwa i grafiki oraz fotografii).
 • Prace należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej kopercie. Na odwrocie każdej z prac prosimy zamieścić  dane:  tytuł pracy, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 • Wymiary prac w granicach formatów:

od A 4  do  A 1 – do wyboru (dotyczy malarstwa i grafiki )

PRACE FOTOGRAFICZNE – forma przesyłania( tech. zapisu )

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną. Zdjęcia należy przesyłać: nieoprawione, niepodklejone, w sztywnej
kopercie. Na odwrocie każdego zdjęcia prosimy zamieścić dane :  tytuł pracy, imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail. Autor może przesłać max.  3 prace. Cykl zdjęć może składać się z 3 prac, ponumerowanych w/g kolejności prezentacji.
                                Wymagany format zdjęć:

                       min. 20 x 30 cm, max. 30 x 45 cm.

 

Do prac należy dołączyć podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem autora płytę CD zawierającą zapis zgłoszonych do konkursu  fotografii (format zapisu – JPG, rozdzielczość – 300 dpi). Do załączonych prac należy dodać wypełnioną czytelnie kartę           zgłoszeń. Nagrody finansowe nieodebrane w trakcie Festiwalu (do dnia    02.06.2013 roku) osobiście przez:

–  uczestnika lub pod jego nieobecność

– opiekuna prawnego/ ustanowionego w tym zakresie  pełnomocnika przepadają na rzecz Organizatora.

Pełnomocnictwo do odbioru nagrody finansowej pod nieobecność nagrodzonego uczestnika winno zostać sporządzone w formie pisemnej i przedłożone Kuratorowi Festiwalu.

Dokument potwierdzający uczestnictwo w Festiwalu nieodebrany przez uczestnika, zostanie mu przesłany pocztą – na jego wniosek – wraz z katalogiem festiwalowym.

Osobom nienagrodzonym, a  wyróżnionym w konkursie poprzez wyeksponowanie ich prac na festiwalowej wystawie, jak i  uczestnikom nienagrodzonym i niewyróżnionym oraz osobom im towarzyszącym  Organizator nie gwarantuje noclegów, nie pokrywa jego kosztów oraz innych kosztów pobytu i udziału w imprezach objętych programem. 

KARTA ZGŁOSZENIA

(Visited 4 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/02/05/color-art-xxiii-miedzynarodowy-festiwal-sztuki-pieknej/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google