Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie na plakat IX Międzynarodowego Festiwalu Kina Autorskiego QUEST EUROPE 2013 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana.

REGULAMIN

1. Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Objazdowej 15 a oraz Akademia Twórczych Poszukiwań, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Festiwalowej 3

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek i wykształcenie.

3. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu graficznego plakatu w formacie B1 (1000 mm x 707mm) w pionie lub poziomie promującego IX Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego QUEST EUROPE 2013 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana

4. Uczestnicy mogą nadsyłać dowolna ilość prac.

5. Projekt plakatu powinien zawierać następujące treści:
– nazwę wydarzenia: IX Międzynarodowy Festiwal Kina Autorskiego QUEST EUROPE 2013 pod honorowym patronatem Jerzego Hoffmana
– miejsce wydarzenia: Zielona Góra / Letnica
– datę wydarzenia 17.07- 25.08.2013
– adresy stron internetowych: www.quest-europe.eu, www.akademia.zgora.pl
– miejsce na logotypy sponsorów (około 50 logotypów) – pasek u dołu plakatu / 10- 11 cm wys.

– informację o patronach honorowych festiwalu:

  • honorowy patronat:
  • Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
  • Wojewoda Lubuski Marcin Jabłoński
  • Prezydent Miasta Zielona Góra Janusz Kubicki
  • Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski

– informację o partnerach festiwalu

– MIEJSCE NA WIDOCZNĄ EKSPOZYCJĘ NAZWISK GWIAZD FESTIWALU – przy założeniu, że będzie to ok. 6 nazwisk

– informację tekstową: Poleca: Akademia Twórczych Poszukiwań: Lubuska Szkoła Telewizji i Filmu, Lubuska Szkoła Fotografii

6. Projekty konkursowe należy składać w terminie do 30 stycznia 2013 roku w formacie elektronicznym JPG do 5 MB o rozmiarach fizycznych A4 (297mm x 210mm)
na adres sjzp.zgora@wp.pl
Do pracy należy dołączyć następujące informacje:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– numer telefonu,
– e-mail
– wiek i wykształcenie
– oświadczenie, że zgłoszony projekt jest oryginalnym dziełem autora.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 lutego br.

7a. Autorzy kilkunastu najciekawszych projektów zostaną powiadomieni o decyzji Jury

( pierwszy etap konkursu) i poproszeni o nadesłanie na wskazany adres ftp projektu w formacie B1. Spośród nadesłanych w drugiej turze projektów zostanie wyłoniony zwycięski plakat, pozostałe projekty zostaną skierowane do festiwalowej wystawy.

8. Wyboru projektu dokonuje jury wyznaczone przez dyrekcję festiwalu złożone z grafików i artystów związanych z festiwalem.

9. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołań.

10. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w postaci realizacji plakatu promującego IX MFKA Quest Europe 2013, akredytację na pobyt na finałowe dni festiwalu w Zielonej Górze dniach 23-25 sierpnia ( hotel, bilety wstępu, wyżywienie – również dla osoby towarzyszącej) oraz nagrodę w postaci roku bezpłatnej nauki w Lubuskiej Szkole Telewizji i Filmu lub Lubuskiej Szkoły Fotografii – do wyboru / wartość nagrody: 3600zł.

10 a. Nie ma możliwości zamiany nagród na ekwiwalent finansowy!

10 b. Autorzy projektów skierowanych na wystawę otrzymają wejściówki na wszystkie wydarzenia festiwalowe.

11.Prawa autorskie
a. Autor zwycięskiego projektu przenosi na organizatorów MFKA Quest Europe w całości autorskie prawa majątkowe do wykonanych prac na polach eksploatacji wskazanych art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst. jedn. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) z prawem dalszego przeniesienia ich przez organizatorów MFKA Quest Europe na osoby trzecie.
b. Przeniesienie praw autorskich na podstawie niniejszej umowy nie jest ograniczone w czasie.
c. Z chwilą przyjęcia utworu autor przenosi na zamawiającego na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń terytorialnych tj. na terytorium Polski i reszty świata majątkowe prawa autorskie utworu na następujących polach eksploatacji:
– trwałe lub czasowe zwielokrotnianie utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym na dysku komputera, na dyskach innych urządzeń posiadających pamięć, na wszystkich znanych nośnikach, w zapisie cyfrowym, magnetycznym, drukiem w dowolnej formie,
– tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu, jakiekolwiek inne zmiany w utworze,
– rozpowszechnianie, w tym najem, użyczenie utworu lub ich kopii
– publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym
d. Autor upoważnia Organizatora do wykonywania i udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych utworu.
e. Organizator ma prawo dokonywania zmian w utworze, koniecznych ze względu na pole eksploatacji, na którym utwór będzie wykorzystany, może wykorzystać go w całości lub w części samodzielnie lub we współpracy z osobami trzecimi jak również może nie wykorzystać go wcale, zamawiający decyduje czy, kiedy i w jakim zakresie rozpowszechniać utwór.
f. Autor upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności.

12. Nagrodzone projekty powinien być udostępnione przez autora w skali 1:1, 68cm/98cm+ 3mm spadu, w formacie CDR, TIFF (300 dpi), PDF , kolory CMYK, czcionki zamienione na krzywe. Projekt przystosowany do druku offset. Projekt należy dostarczyć w formie elektronicznej na wskazany adres.

13. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

14. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

15. Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody bez zastrzeżeń na warunki niniejszego regulaminu.

16. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI proszę pisać na adres: sjzp.zgora@wp.pl

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2013/01/09/konkurs-na-plakat-quest-europe-2013/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 1 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google