Organizator: Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu

Termin: 2-30 kwietnia 2013

www.wozownia.pl

Triennale Małych Form Malarskich jest imprezą prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczych.
Ograniczenie formatowe nie ma być jedynie alternatywą wielkoformatowych prac, lecz szansą na dzieło skondensowane, treściwe, poszukujące nowych rozwiązań malarskich, adekwatnych do naszych czasów. Akceptując wszelkie propozycje w ramach regulaminu, spodziewamy się prac niekonwencjonalnych, z pomysłem, wywołujących żywą reakcję, stawiających na antypodach naszych oczekiwań banał i komercję. Mały format, dający miejsce refleksji i metaforze, to także pole eksperymentu, gdzie powinno się rodzić coś odmiennego i ryzykownego.

ORGANIZATORZY
Organizatorem 9 TMFM jest Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

TMFM jest imprezą ogólnopolską o charakterze konkursowym, adresowaną do profesjonalnych artystów plastyków (dopuszcza się również dyplomantów ostatniego roku wyższych uczelni plastycznych).
Opłatę uczestnictwa w konkursie w wysokości 90 PLN należy wpłacać na konto: GALERIA SZTUKI WOZOWNIA, 87-100 TORUŃ, UL. RABIAŃSKA 20, nr 97 1160 2202 0000 0000 6090 0993 z dopiskiem: 9 TMFM.
Wpłaty będą przeznaczone na cele organizacyjne 9 TMFM i są bezzwrotne.
Przedmiotem konkursu są dwuwymiarowe prace malarskie wykonane w dowolnej stylistyce i technice malarskiej
o maks. powierzchni 600 cm2 (np. 30×20 cm). Praca malarska wraz z obramowaniem zewnętrznym (np. passe – partout, rama) nie może przekraczać 900 cm2.
Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 prace powstałe w latach 2010-2013.
Prace powinny być technicznie przygotowane do ekspozycji.
Każdą pracę należy podpisać na odwrocie korzystając z druków wyciętych z karty zgłoszenia.
Druki do pobrania na stronie internetowej www.wozownia.pl – mogą być powielane.
Wraz z pracami należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kopię poświadczenia wpłaty.
UWAGA: karta zgłoszenia musi być podpisana przez autora prac. Podpisanie karty jest równoznaczne z przyjęciem warunków uczestnictwa. Prosimy o bardzo uważne przeczytanie regulaminu.
Autorzy przesyłają dobrze zabezpieczone prace na koszt własny.
Organizatorzy nie ubezpieczają prac ani nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki zwrotnej, powstałe podczas transportu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo imiennego zaproszenia artystów, których prace nie będą podlegały ocenie jury kwalifikującego prace do wystawy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania prac obrażających moralność, uczucia religijne i narodowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w środkach masowego przekazu, mediach elektronicznych oraz wykonania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, kaset wideo i filmów w celach promocyjnych bez uiszczania autorom honorariów.

TERMINY * ADRESY

Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie 2-30.04.2013 na adres: Galeria Sztuki WOZOWNIA, ul. Rabiańska 20, 87-100 Toruń z dopiskiem 9 TMFM (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy powołają jury, które dokona kwalifikacji prac na wystawę (oceniane są pojedyncze prace a nie zestawy) oraz przyzna nagrody. Obrady jury odbędą się w ciągu czterech tygodni od końcowego terminu przyjmowania prac.
Wyniki obrad jury zostaną podane do publicznej wiadomości.
Otwarcie wystawy połączone z uroczystym wręczeniem nagród laureatom nastąpi w sierpniu 2013 roku.
Prace zostaną odesłane do autorów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wystawy.

NAGRODY
Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:

I NAGRODA 4 000 zł
II NAGRODA 3 000 zł
III NAGRODA 2 000 zł

Organizatorzy przewidują nagrody fundowane.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.

Pytania dotyczące 9 TMFM można kierować na adres organizatora lub do kuratora 9 TMFM: Teresa Dudzińska,
e-mail: teressad@wp.pl ; wozownia@wp.pl , tel. (056) 6226339, fax (056) 6210929

Organizatorem galerii jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/10/31/triennale-malych-form-malarskich-torun-2013/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google