Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  im. ks. Jana Twardowskiego  w Radomsku, ul. Piastowska 12 we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Radomsku organizuje IV Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Plastyczny do wiersza  MAŁGORZATY NAWROCKIEJ  „KURA PORTRECISTKA”

 

Cele Konkursu:

• przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetki współczesnej pisarki dla dzieci i młodzieży Pani Małgorzaty Nawrockiej

• zachęcenie do czytania polskiej poezji,

• rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej,

• rozwijanie wrażliwości estetycznej,

• stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

• zachęcanie do podejmowania działań integracyjnych

REGULAMIN

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Uczestnikami konkursu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, uczniowie klas i szkół integracyjnych z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną.
 • Uczestnik konkursu może wykonać indywidualnie 1 pracę plastyczną ilustrującą wiersz „Kura portrecistka”.
 • Format prac: A-2 (420mm x 594mm), A-3 (297mm x 420mm).
 • Technika prac: dowolna płaska.
 • Wszystkie nadesłane na konkurs prace powinny być opisane wg załącznika Nr 1, prac nieopisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać. Metryczkę prosimy wykonać komputerowo i nakleić na odwrocie pracy.
 • Do prac należy dołączyć listę zbiorczą uczestników z nazwiskiem instruktora i danymi adresowymi placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 • Prace zrolowane i nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
 • Prace oprawione nie będą oceniane.
 • Prace nadsyłane i odbierane są na koszt własny. Prac nie odebranych po zakończeniu konkursu organizator nie odsyła.
 • Konkurs obejmuje IX kategorii uczestników.

• I grupa – uczniowie szkół podstawowych specjalnych klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• II grupa – uczniowie szkół podstawowych specjalnych klas I-III z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
• III grupa – uczniowie szkół podstawowych specjalnych klas IV-VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
• IV grupa – uczniowie szkół podstawowych specjalnych klas IV-VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
• V grupa – uczniowie klas I-III gimnazjum specjalnego z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
• VI grupa – uczniowie klas I-III gimnazjum specjalnego z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym
• VII grupa – uczniowie klas I-III publicznych szkół podstawowych
• VIII grupa – uczniowie klas IV–VI publicznych szkół podstawowych
• IX grupa – uczniowie klas I – III gimnazjów publicznych

 • Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów. Organizator zastrzega sobie prawo dyspozycji pracami nagrodzonymi.
 •  Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikacje danych osobowych (zamieszczenie listy laureatów na stronach internetowych, w prasie, w TV), prezentację pracy w formie fotografii w materiałach reklamowych, albumach, prasie i na stronach internetowych.
 • Szkoła może nadesłać max. 5 prac w każdej kategorii konkursowej, np.:

5 prac klasy I-III szkoły podstawowej
5 prac klasy IV-VI szkoły podstawowej
5 prac klasy I-III gimnazjum
15 prac

 • Szkoły Specjalne i SOSW :

5 prac klasy I-III szkoły podstawowej- niepełnosprawność w stopniu lekkim
5 prac klasy IV-VI szkoły podstawowej- niepełnosprawność w stopniu lekkim
5 prac klasy I-III gimnazjum- niepełnosprawność w stopniu lekkim
15 prac

5 prac klasy I-III szkoły podstawowej- niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym
5 prac klasy IV-VI szkoły podstawowej- niepełnosprawność w stopniu  umiarkowanym i znacznym
5 prac klasy I-III gimnazjum- niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym i znacznym

15 prac

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych:

 • Konkurs trwa od 1 marca 2012 roku do 24 maja 2012 roku.
 • Termin składania prac upływa 24 maja 2012 roku, nie liczy się data stempla pocztowego. Prace nadsyłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Laureaci powiadomieni zostaną drogą telefoniczna lub e-mailem.
 • Lista laureatów, protokół pokonkursowy zamieszczony zostanie na stronie internetowej SOSW oraz ESBANKU do dnia 31 maja 2012r. www.esbank.pl , www.soswradomsko.pl
 • Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów laureatom nastąpi w dniu 21 września 2012 roku podczas wystawy prac w Miejskim Domu Kultury w Radomsku.
 • Regulamin konkursu i wyniki obrad jury będą zamieszczone na stronie internetowej:www.esbank.pl , www.soswradomsko.pl
 • Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy
 • Prace oceniać będzie niezależne jurry.
 • Prace należy nadesłać na adres:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
ul. Piastowska 12
97 – 500 Radomsko
Z dopiskiem „Konkurs”
Dane kontaktowe: tel. 044 6834682

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/05/12/iv-ogolnopolski-integracyjny-konkurs-plastyczny-do-wiersza/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 5 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google