SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. 061 8170411.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: kornik@kornik.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego: KONKURS ARCHITEKTONICZNY na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik – obejmującego szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole wraz ze żłobkiem.

II.2) Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik – obejmującego szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole wraz ze żłobkiem.Teren opracowania pod planowany kompleks edukacyjny obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 406/2 o pow. 2,6777 ha 408/2 o pow. 2,0493 ha oraz ulice Mieczewską (dz. nr 351/1) i Porannej Rosy (dz. nr 405/2) w obrębie działek (bez projektu tych dróg)..

II.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU

 • Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w Konkursie wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy i opisane w ogłoszeniu o Konkursie oraz w Regulaminie. W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy Zamawiający wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż: 1)posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania usług projektowych budynku lub budynków tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi (umowy) dot. usług projektowych budynku lub budynków w tym przynajmniej jedna o funkcji użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2000 m2, z podaniem powierzchni, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego tj. referencji inwestora, że ta usługa została wykonana należycie, 2)posiada uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów RP, z zastrzeżeniem pkt. 1.2 niniejszego rozdziału lub dysponuje, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, która jest członkiem Izby Architektów RP z zastrzeżeniem pkt. 1.2 niniejszego rozdziału i która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na opracowanie Dokumentacji..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:

 • 1. a)atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań architektonicznych, – 30
 • 2. b)powiązania funkcjonalne zewnętrzne i wewnętrzne, – 40
 • 3. c)ekonomika rozwiązań – 30

 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu:

 • Dostępny do dnia: 28.02.2012, godzina 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Kórniku Wydział Inwestycji Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik oraz na stronie internetowej www.kornik.bip.pl.

 

IV.2.2) Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

 • Data28.02.2012, godzina 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Kórniku Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik.

 

IV.2.3) Termin i miejsce składania prac konkursowych:

 • Termin: 09 maja 2012 godz. 15:30.
 • Miejsce: Urząd Miejski w Kórniku Wydział Inwestycji-pokój nr 2 Plac Niepodległości 1, 62-035.

 

IV.3) NAGRODY

 • Rodzaj i wysokość nagród: I. nagroda pieniężna 20.000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki. II. nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł brutto III. nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 zł brutto.

Nagrody: I. nagroda pieniężna 20.000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki. II. nagroda pieniężna w wysokości 10.000,00 zł brutto III. nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00 zł brutto

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/20/konkurs-architektoniczny/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google