Pałac Młodzieży w Koszalinie zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 21. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a termin zgłaszania prac mija 15 marca 2012 roku.

Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych: Kategoria I – do 15 lat, Kategoria II – od 16 do 21 lat. Temat prac konkursowych musi być zgodny z tytułem konkursu  „Człowiek, Świat, Przyroda”.
Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 x 18 cm, max 30 x 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20 x 31 cm), każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca. Dodatkowo, do zgłoszenia należy dołączyć płytę CD z plikami cyfrowymi (format plików: tiff, jpg). Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz kategorię wiekową (drukowanymi literami).

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
– w każdej kategorii wiekowej:
I nagroda (rzeczowa),
II nagroda (rzeczowa),
III nagroda (rzeczowa)
Przewiduje się również:
– Odznaczenia „Za twórczość fotograficzną” przyznane przez Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej.

– Wyróżnienia, dyplomy i nagrody specjalne przyznane przez fundatorów

HONOROWY PATRONAT

Prezydent Miasta Koszalin
Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców


CEL KONKURSU
1. Organizatorzy konkursu niezmiennie od 11 lat pragną zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody.
2. Możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży oraz konfrontacja z innymi uczestnikami konkursu m.in. poprzez spotkania pokonkursowe.TERMINARZ KONKURSU 

Nadsyłanie prac do – 15.03.2012 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Ocena Jury – kwiecień 2012 r.
Wyniki konkursu do – 30.04.2012 r. dostępne na stronie www.pm.koszalin.pl
Wystawa pokonkursowa – 08.06.2012 r. PM Koszalin.
Zwrot prac nie nagrodzonych – po zakończeniu ekspozycji – warunkiem zwrotu prac jest wpłata na konto:
Rada Rodziców Pałacu Młodzieży nr konta WBK 07 1090 1711 0000 0001 0780 0999
z dopiskiem: Konkurs Foto/imię nazwisko autora lub nazwa placówki
– 7 zł – przesyłki indywidualne,
– 10 zł – przesyłki zbiorcze
i przesłanie ksera dowodu wpłaty z pracami.
Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia prosimy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:
Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2
z dopiskiem Konkurs Fotografii
Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Monika Kalkowska – tel. 94 3480502;
Katarzyna Śron – tel. 94 3480501 lub e-mail: foto@pm.koszalin.pl;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. Laureaci konkursu zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez Uczestnika.
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów.
Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały unormowane i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i publikowanie również dla celów reklamowych konkursu. Osoba nadsyłająca zdjęcia przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia związane z nadesłanymi zdjęciami, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy przewidują również prezentację wystawy pokonkursowej w innych ośrodkach kultury.

UWAGA!
Uczestnicy na wernisaż przyjeżdżają na koszt własny i są ubezpieczeni przez jednostkę delegującą.
Prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/03/10/konkurs-%e2%80%9eczlowiek-swiat-przyroda/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google