Organizator: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Termin: 30 czerwca 2012

——————————————————————————–
Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu malarskiego OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety z siedzibą w Nysie ul. Sobieskiego 7, zwane dalej Organizatorem.

2. Celem Konkursu jest: pozyskanie prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie; poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu religijnym, rozwijanie i promowanie talentów malarskich młodzieży. Promocja charyzmatu Zgromadzenia.

3. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów w wieku 16-25 lat; zwane dalej Autorami.

5. Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich (pastel, akwarela, olej), na kartonie lub na płótnie, w formacie nie mniejszym niż A3
Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.

6. Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 30 czerwca 2012 r. na adres: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, 48-300 Nysa, ul. Sobieskiego 7.
Z dopiskiem: konkurs malarski.

7. Przesłana Praca Konkursowa powinna być podpisana.
Ponadto wraz z pracą należy nadesłać podpisaną Umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych.
Podpisanie Umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych stanowi akceptację wszystkich warunków Regulaminu Konkursu Malarskiego – OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ.
Dodatkowo należy przesłać Prace Konkursowe w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie JPEG. Koszt przesyłki, o której mowa powyżej, ponosi Autor.

8. Zgłoszenie Pracy Konkursowej oznacza , że jej Autor akceptuje niniejszy regulamin oraz że Praca Konkursowa spełnia wymogi określone w pkt. 5 powyżej, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, w tym nie narusza niczyich majątkowych i osobistych praw autorskich. Z chwilą przekazania Prac Konkursowych Organizatorowi, Autor przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe, wraz z prawami zależnymi: do ich reprodukcji także wersji elektronicznej.

9. Wszystkie egzemplarze nadesłanych na Konkurs Prac Konkursowych, z chwilą ich dostarczenia, stają się własnością Organizatora.

10. Organizator powołuje Jury Konkursu.

11. Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna następujące nagrody:
Grand Prix- Tygodniowy pobyt w Rzymie + 400 euro;
I Nagroda – Tygodniowy pobyt w Sarospotak /Węgry, miejsce urodzenia św. Elżbiety/ + 300 euro;
II Nagroda -300 euro
III Nagroda 200 euro
oraz honorowe wyróżnienia.
(Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. )
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

12. Zdobywca nagród będą mieli możliwość prezentacji swoich prac na wystawie indywidualnej w Nysie w terminie uzgodnionym z Organizatorem niniejszego Konkursu.

13. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Sympozjum w Nysie w dniach 28-29 wrzesień 2012 r.

14. Adres do korespondencji i nadsyłania prac: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, 48-300 Nysa, ul. Sobieskiego 7.
Z dopiskiem: konkurs malarski; email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz 833 z późn. zm.).

16. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

17. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

18.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

19. Wyniki konkursu oraz bieżące informacje będą prezentowane na stronie: www.siostryelzbietanki.com

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
stanowiąca załącznik do regulaminu Konkursu Malarskiego – OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ
Umowa została zawarta w dniu …………………………. 2012 r. pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety siedzibą w Rzymie Via Nomentana 162; zwaną w dalszej treści umowy „Nabywcą” z jednej strony ,
a Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………………………………,
zamieszkałym(ą) w ……………………………………kod……………..ul………..…………..……………………….,
ur. ………….……….,w …………………………………., nr PESEL ………………………..…, zwanym dalej Autorem,
Wykształcenie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
Ważniejsze wystawy:………………………………………………………………………………………………………………………………….,
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: ………………………………………………………………………………………………………………,
Tel…………………………………,kom…………………………………………..E-mail:…………………………………………………………..,
DZIEŁO: Rok powstania:…………….,Wymiary:…………………..,Technika:……………………….………………………….,
Tytuł:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
§ 1. 1. Autor oświadcza, że jest autorem dzieła plastycznego zgłoszonego do Konkursu Malarskiego – OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ, opisanego wyżej, zwanego dalej Dziełem.
2. Autor oświadcza, że Dzieło, o którym mowa w ust.1, zostało wykonane przez niego osobiście. 3. Autor oświadcza, że posiada do Dzieła określonego w ust.1
nieograniczone prawo autorskie, zarówno osobiste jak i majątkowe. Oświadcza ponadto, że Dzieło, które jest przedmiotem niniejszej umowy, nie jest obciążone żadnymi
roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.
§ 2. 1. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy, Autor przenosi na Nabywcę autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do Dzieła, o którym mowa w §1 ust.1 oraz
do reprodukcji Dzieła także w wersji elektronicznej (na płycie CD – w postaci JPEG). 2. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust.1 powyżej, obejmuje w szczególności
następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo
egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania pracy plastycznej w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie pracy plastycznej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
§3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na podstawie niniejszej umowy, do dzieła określonego w §1 ust.1 Umowy; do reprodukcji także w wersji elektronicznej (na
płycie CD – w postaci JPEG), o których mowa w §2 ust.1Umowy (opisanych również w pkt.7 Regulaminu), następuje nieodpłatnie.
§4. Przeniesienie praw autorskich do Dzieła oraz jego reprodukcji odbywa się bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
§5. Wszystkie zmiany w umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://planetasztuki.pl/2012/02/08/konkurs-malarski-oblicza-milosierdzia-w-duchowosci-europy/
YouTube
Instagram
RSS
Zapisz się przez maila
(Visited 3 times, 1 visits today)
Planeta Sztuki
Planeta Sztuki - serwis tematyczny, ukierunkowany na artystów, twórców i odbiorców różnych dziedzin kultury i sztuki . Informujemy, relacjonujemy i opiniujemy wydarzenia, imprezy, konkursy oraz publikacje w w/w zakresie.
Planeta Sztuki on EmailPlaneta Sztuki on FacebookPlaneta Sztuki on Google